Het Koninkrijk Gods – Bijbeltoneel

Synopsis van de evangeliën volgens
Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6

Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God.

13

Jezus, verteller, schriftgeleerde, volgelingen, wetgeleerde, farizeën, leerlingen, voornaam man, Petrus, moeder van Jakobus en Johannes, Jakobus en Johannes, omstaanders, Bartimeüs

Verteller

Jezus jubelt het uit in de Heilige Geest

Lc 10:21

Jezus

Verheugt u, omdat uw namen opgeschreven staan in de hemel. Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zó is uw welbehagen geweest. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader alleen; of wie de Vader is, dan de Zoon alleen, en hij, wien de Zoon het openbaren wil. Nu wendde Hij Zich tot zijn leerlingen alleen, en sprak: Zalig de ogen, die zien wat gij ziet. Ik zeg u: Vele profeten en koningen wensten te zien wat gij ziet, en ze zagen het niet; te horen wat gij hoort, en ze hoorden het niet.

Lc 10:20-24

Wetgeleerde

Meester, wat moet ik doen, om het eeuwige leven te verkrijgen?

Lc 10:25

Jezus

Wat staat er in de Wet geschreven; wat leest ge daar?

Lc 10:26

Wetgeleerde

Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, en met heel uw verstand.

Lc 10:27

Jezus

Ge hebt goed geantwoord. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.” Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten. Doe dit en ge zult leven.

Mt 22:38-40
Lc 10:28

Verteller

Een schriftgeleerde kwam naar Jezus toe.

Mt 8:19

Schriftgeleerde

Meester, ik zal U volgen, waarheen Gij ook gaat.

Mt 8:19

Jezus

De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht hebben nesten; maar de Mensenzoon heeft niets, om er zijn hoofd op te leggen.

Mt 8:20

Volgeling

Heer, sta me toe, eerst mijn vader te gaan begraven.

Mt 8:21

Jezus

Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

Mt 8:22

Farizeën

Wanneer komt het koninkrijk Gods?

Lc 17:20

Jezus

Het koninkrijk Gods komt zonder opzien te verwekken. Men zal niet zeggen: Zie, hier is het; zie, daar is het. Want zie, het koninkrijk Gods is midden onder u.

Lc 17:20-21

Verteller

Er worden kinderen tot Jezus gebracht, opdat Hij ze de handen zou opleggen, en voor hen bidden.

Mt 19:13

Leerlingen

Laat de Heer met rust!

Mt 19:13

Jezus

Laat de kinderen tot Mij komen, en houdt ze niet tegen; want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.

Mc 10:14-15

Verteller

Een heel voornaam man ondervroeg Jezus

Lc 18:18

Voornaam man

Goede Meester, wat goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen?

Mt 19:16

Jezus

Waarom vraagt ge Mij naar het goede; Eén is er goed. Wilt ge dus het leven binnengaan, onderhoud dan de geboden.

Mt 19:17

Voornaam man

Welke?

Mt 19:18

Jezus

Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en moeder; heb uw naaste lief als uzelf.

Mt 19:18-19

Voornaam man

Meester, dit heb ik allemaal van mijn jeugd af onderhouden. Wat ontbreekt me nog?

Mc 10:20
Mt 19:20

Jezus

Zo ge volmaakt wilt zijn, ga dan verkopen wat ge bezit, geef het aan de armen, en ge zult een schat in de hemel bezitten. Kom dan, en volg Mij.

Mt 19:21

Verteller

Wanneer de jongeling dit woord verneemt, gaat hij treurig heen; want hij heeft veel bezittingen.

Mt 19:22

Jezus tot zijn leerlingen

Hoe moeilijk toch zullen zij, die rijkdommen bezitten, het koninkrijk Gods binnengaan.

Mc 10:23

Leerlingen

Wat heeft dat ermee te maken?

Mc 10:23