Maand: augustus 2016

Het Koninkrijk Gods – Bijbeltoneel

Synopsis van de evangeliën volgens
Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6

Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God.

12

Verteller, Jezus, schriftgeleerde, volgelingen, Farizeeën, leerlingen, voornaam man, Petrus, moeder van Jakobus en Johannes, Jakobus en Johannes, omstaanders, Bartimeüs

Moeders met kinderen

Verteller

Jezus jubelt het uit in de Heilige Geest

Lc 10:21

Jezus

Verheugt u, omdat uw namen opgeschreven staan in de hemel. Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zó is uw welbehagen geweest. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader alleen; of wie de Vader is, dan de Zoon alleen, en hij, wien de Zoon het openbaren wil. Nu wendde Hij Zich tot zijn leerlingen alleen, en sprak: Zalig de ogen, die zien wat gij ziet. Ik zeg u: Vele profeten en koningen wensten te zien wat gij ziet, en ze zagen het niet; te horen wat gij hoort, en ze hoorden het niet.

Lc 10:20-24

Verteller

Een schriftgeleerde, een farizeeër en een volgeling kwamen naar Jezus toe.

Mt 8:19

Schriftgeleerde

Meester, wat moet ik doen, om het eeuwige leven te verkrijgen?

Lc 10:25

Jezus

Wat staat er in de Wet geschreven; wat leest ge daar?

Lc 10:26

Schriftgeleerde

Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, en met heel uw verstand.

Lc 10:27

Jezus

Ge hebt goed geantwoord. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.” Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten. Doe dit en ge zult leven.

Mt 22:38-40
Lc 10:28

Schriftgeleerde

Meester, ik zal U volgen, waarheen Gij ook gaat.

Mt 8:19

Jezus

De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht hebben nesten; maar de Mensenzoon heeft niets, om er zijn hoofd op te leggen.

Mt 8:20

Farizeeën

Wanneer komt het koninkrijk Gods?

Lc 17:20

Jezus

Het koninkrijk Gods komt zonder opzien te verwekken. Men zal niet zeggen: Zie, hier is het; zie, daar is het. Want zie, het koninkrijk Gods is midden onder u.

Lc 17:20-21

Volgeling

Heer, sta me toe, eerst mijn vader te gaan begraven.

Mt 8:21

Jezus

Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

Mt 8:22

Verteller

Er worden kinderen tot Jezus gebracht, opdat Hij ze de handen zou opleggen, en voor hen bidden.

Mt 19:13

Leerlingen

Laat de Heer met rust!

Mt 19:13

Jezus

Laat de kinderen tot Mij komen, en houdt ze niet tegen; want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.

Mc 10:14-15

Verteller

Een heel voornaam man ondervroeg Jezus

Lc 18:18

Voornaam man

Goede Meester, wat goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen?

Mt 19:16

Jezus

Waarom vraagt ge Mij naar het goede; Eén is er goed. Wilt ge dus het leven binnengaan, onderhoud dan de geboden.

Mt 19:17

Voornaam man

Welke?

Mt 19:18

Jezus

Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en moeder; heb uw naaste lief als uzelf.

Mt 19:18-19

Voornaam man

Meester, dit heb ik allemaal van mijn jeugd af onderhouden. Wat ontbreekt me nog?

Mc 10:20
Mt 19:20

Jezus

Zo ge volmaakt wilt zijn, ga dan verkopen wat ge bezit, geef het aan de armen, en ge zult een schat in de hemel bezitten. Kom dan, en volg Mij.

Mt 19:21

Verteller

Wanneer de jongeling dit woord verneemt, gaat hij treurig heen; want hij heeft veel bezittingen.

Mt 19:22

Jezus tot zijn leerlingen

Hoe moeilijk toch zullen zij, die rijkdommen bezitten, het koninkrijk Gods binnengaan.

Mc 10:23

Leerlingen

Wat heeft dat ermee te maken?

Mc 10:23

Jezus

Kinderen, hoe moeilijk is het toch, het koninkrijk Gods binnen te gaan! Een kameel gaat makkelijker door het oog van een naald, dan een rijke in het koninkrijk Gods.

Mc 10:24-25

Leerlingen

Wie kan dan zalig worden?

Mc 10:26

Jezus

Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want bij God is alles mogelijk.

Mc 10:27

Petrus

Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd; wat zullen wij dan ontvangen?

Mt 19:27

Jezus

Voorwaar, Ik zeg u: bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon zal zetelen op de troon zijner majesteit, dan zult ook gij, die Mij zijt gevolgd, op twaalf tronen gezeten zijn, en de twaalf stammen van Israël oordelen. Er is niemand, die huis, broers of zusters, vader of moeder, kinderen of akkers om Mij en om het evangelie verlaat, of hij zal ontvangen: nu in deze wereld, zij het ook te midden van vervolgingen, het honderdvoud van huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers; en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen laatsten zijn, en laatsten zullen eersten zijn.

Mt 19:28
Mc 10:29-31

Volgelingen

Wat moeten we doen, om de werken Gods te verrichten?

Joh 6:28

Jezus

Dit is het werk van God: dat gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft.

Joh 6:29

Volgelingen

Wat voor teken verricht Gij dan wel, dat ons overtuigt, zodat we in U geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals er geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft Hij hun te eten gegeven”.

Joh 6:30-31

Jezus

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Mozes heeft u geen brood gegeven, dat uit de hemel kwam, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; want het brood, dat uit de hemel neerdaalt, is het brood van God, dat leven aan de wereld schenkt. Ze zeiden Hem dan: Heer, geef ons dit brood voor immer. Jezus sprak tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nimmer meer dorst lijden.

Joh 6:32-35

Verteller

Zij zijn nu op weg naar Jeruzalem; Jezus gaat voor hen uit, en zij volgen Hem, ontsteld en bevreesd. Hij neemt de twaalf weer om Zich heen.

Mc 10:32

Jezus

Zie, wij gaan op naar Jeruzalem; en alles wat door de profeten over den Mensenzoon is geschreven, zal worden vervuld. De Mensenzoon zal worden overgeleverd aan de opperpriesters en schriftgeleerden; en ze zullen Hem ter dood veroordelen. Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen; men zal Hem bespotten, bespuwen, geselen en doden; maar na drie dagen zal Hij verrijzen.

Lc 18:31
Mc 10:33-34

Verteller

Nu komt de moeder der zonen van Zebedeüs naar Hem toe, vergezeld van haar zonen; ze valt voor Hem neer.

Mt 20:20

Moeder van Jakobus en Johannes

Meester, ik wens, dat Gij voor mijn zonen doet, wat ik U wil vragen.

Mc 10:35

Jezus

Wat wenst gij, dat Ik voor uw zonen doe?

Mc 10:36

Moeder van Jakobus en Johannes

Laat deze twee zonen van mij gezeten zijn in uw rijk, de een aan uw rechter-, de ander aan uw linkerhand.

Mt 20:21

Jezus

Gij weet niet, wat gij vraagt. Kunt gij de kelk drinken, die Ik drink; of het doopsel ontvangen, waarmee Ik gedoopt word?

Mc 10:38

Jakobus en Johannes

Dat kunnen we.

Mc 10:39

Jezus

Gij zult wel de kelk drinken, die Ik drink, en het doopsel ontvangen, waarmee Ik gedoopt word; maar zitten aan mijn rechter- of linkerhand kan Ik niet geven; dit is voor hem, wien het bereid is.

Mc 10:39-40

Leerlingen

Gij twee durft nogal!

Mc 10:41

Jezus

Gij weet, dat zij, die als vorsten worden beschouwd, over de volkeren heersen, en dat hun rijksgroten ze hun macht laten voelen. Zó moet het niet zijn onder u; maar wie onder u groot wil worden, moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller dienstknecht wezen. Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.

Mc 10:42-45

Verteller

Wanneer Jezus Jericho verlaat, vergezeld van zijn leerlingen en een talrijke menigte, zit er een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.

Mc 10:46

Omstaanders

Kijk, het is Jezus van Nazaret die de stad verlaat.

Mc 10:47

Bartimeüs

Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!

Mc 10:47

Omstaanders

Zwijg, jij!

Mc 10:47

Bartimeüs

Zoon van David, ontferm U over mij!

Mc 10:48

Jezus

Roept hem hier.

Mc 10:49

Omstaanders

Houd moed, sta op; Hij roept u.

Mc 10:49

Verteller

Bartimeüs werpt zijn mantel weg, springt overeind, en gaat naar Jezus toe.

Mc 10:50

Jezus

Wat wilt ge, dat Ik voor u doe?

Mc 10:51

Bartimeüs

Heer, dat mijn ogen worden geopend.

Mt 20:33

Jezus

Ga; uw geloof heeft u gered.

Mc 10:52

Verteller

En aanstonds ziet hij weer, en volgt Jezus op zijn weg.

Mc 10:52

Download dit toneel of andere toneeltjes in PDF-formaat:

Het Koninkrijk Gods

Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God.  

Opnieuw Innerlijk Leven

In 2015 verscheen op dit blog dagelijks een bezinning uit het boek “Innerlijk Leven” van Willem Grossouw. De artikels staan nog steeds online en kunnen vanaf nu opnieuw in een dagelijks ritme, volgens de liturgische kalender, gelezen worden via Alledaags Geloven. Daar vind je elke dag op de kaart voor Innerlijk Leven de link naar het artikel dat op die dag van toepassing is.

"Innerlijk Leven" op Alledaags Geloven
“Innerlijk Leven” op Alledaags Geloven

Jezus jubelt

Ik mag zeggen dat ik tamelijk bedreven ben in het opzoeken van illustraties op internet. Die gebruik ik in tal van de publicaties die op dit blog verschijnen. Ik hou dan ook erg van “verbeelding” in het geloofsonderricht (niet te verwarren met “fantasie“, overigens!). Nu was ik op zoek naar een illustratie bij Lucas 10:21 “Toen jubelde Jezus het uit in de Heilige Geest” en wat blijkt: er bestaan haast geen afbeeldingen waarop Jezus blijk geeft van een intense blijdschap. Prenten genoeg van ‘lieve’ Jezussen die zijn toehoorders glimlachend bejegent, maar weinig van Jezus die vervuld is van een inwendige blijdschap.

Read More

Gewetensonderzoek

De Kerk, die het volk van God verenigt, zorgt voor haar kinderen als een goede moeder. Zij maant ons aan verenigd te blijven met Christus door zijn sacramenten. De meeste van die sacramenten bezegelen mijlpalen in ons leven met een teken van Christus’ tastbare aanwezigheid: doopsel, vormsel, huwelijk en priesterwijding, ziekenzalving. Die meeste van die sacramenten ontvangen we slechts eenmalig, maar we dragen ze mee voor de rest van ons leven. Dat is een hele hulp, als we er ons tenminste voortdurend van bewust kunnen blijven of anders gezegd: als we de Heilige Geest  in ons laten werken, die ons door de toediening van die sacramenten vergezelt.

Read More