Maand: mei 2019

Van Kruisdag tot Klimaatmars

Vanmorgen zat er in mijn RSS-feed een artikeltje over Rogation Days. In het Nederlands heet dat “Kruisdagen” (ik heb het even moeten opzoeken, want eerst dacht ik aan de quatertemperdagen, maar dat heet in het Engels “ember days”).

Die Kruisdagen zijn we net gepasseerd, het zijn immers de drie dagen voor het hoogfeest van Hemelvaart. In jouw parochie zal je er niet veel van gemerkt hebben, want sinds het concilie zijn ze van de kalender weggehaald, maar in meer traditionele kringen bestaan ze nog, zo bijvoorbeeld in de Priorij Thabor te Sint Odiliënberg, leer ik op hun blog.

Op de Kruisdagen wordt er processie gehouden en gebeden voor een goede oogst. De gelovigen hopen dus dat ze door hun gebed het klimaat een beetje naar hun hand kunnen zetten. In die zin is de kruisdagprocessie een klimaatmars avant la lettre.

Ook vandaag nog is de Kerk in de ban van het klimaat. De voorpagina van ons parochieblad was gevuld met het verslag van een lezing over dat onderwerp. Dat vindt men in brede kringen belangrijk, maar van een hernieuwde belangstelling voor de Kruisdagen heb ik nog niet vernomen. We hebben immers God niet meer nodig om het klimaat te regelen, dat kunnen we tegenwoordig beter zelf!

Kerk & Leven met thema van de Kruisdagen

Nog een interessant weetje vernam ik op de website New Liturgical Movement. Op kruisdagprocessies werd vroeger behalve relikwieën van heiligen ook een beeld van een draak meegedragen. Die verbeeldt de Duivel en zijn bekoring. Op de eerste twee dagen was de staart van de draak opgeheven en de derde dag hing de staart slap. Dat verzinnebeeldt de periode voor de Wet, onder de Wet en na de Verlossing. Misschien is dat spuuglelijke beeld dat in de kerk van Sleihage hangt wel een moderne versie van zo’n processiebeeld!  

Een modern beeld voor de Kruisdagprocessie?

In elk geval is op de klimaatmarsen uit de meegedragen spandoeken met obscene slogans wel duidelijk geworden dat die Duivel met zijn bekoringen nog steeds lustig aan het werk is. En ook het nieuwe geloof dat we het klimaat zelf gaan regelen, zou wel eens een ingefluisterde vorm van hoogmoed kunnen zijn.

blank

De eeuwigheid is gewoon straks

Als het te pas komt, heb ik de kinderen al meermaals proberen uit te leggen wat “eeuwigheid” betekent, een begrip waarover we in ons geloof zo vaak spreken. Het is moeilijk om “eeuwigheid” goed te omschrijven. “Het is een tijdspanne die nooit eindigt”, zeg ik dan. Of iets abstracter: “het is een toestand van de geest waarin tijd geen betekenis meer heeft, waarin er geen voor en na is, maar alles in een oogopslag overschouwd kan worden.”

Tja, ik denk niet dat mijn  pogingen al veel indruk gemaakt hebben. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het zelf maar nauwelijks begrijp, wat “eeuwigheid” voor een mens kan betekenen.

Maar onlangs kreeg ik openbaring: al mijn pogingen waren overbodig, want kinderen hebben van nature een perfect begrip van het concept “eeuwigheid”. Alleen noemen ze het anders.

Als je hen vraagt iets te doen, huiswerk te maken, op te ruimen, even te helpen,… Dan antwoorden ze altijd: “straks”. Wat blijkt nu: het begrip “straks” heeft precies dezelfde kenmerken als het begrip “eeuwigheid”. “Straks” is een tijdspanne zonder einde, zo leert mijn ervaring als ouder. “Straks” is ook een ingesteldheid van de geest, waarin de orde van de tijd geen betekenis heeft: je kan er oneindig veel activiteiten in onderbrengen en—de kinderen althans—kunnen dat alles in een enkele oogopslag overschouwen “Ik zei toch dat ik dat straks ging doen!”.

Bewonderenswaardig is ook de volledige onthechting die hun geestelijk leven kenmerkt. Dag in dag uit zijn zij bezig met de eeuwigheid die hen opwacht. Geen opdracht is hen te klein, of ze betrekken ze als vanzelfsprekend op de tijdloosheid van de eeuwigheid. De oprechtheid waarmee ze over de eeuwigheid spreken, wekt ontzag op, zo vertrouwd zijn zij met de goddelijke tijdsdimensie.

Zo zie je maar dat je geen geleerde theoloog met veel boekenwijsheid moet zijn om de moeilijkste concepten van het geloof te doorgronden! Maar waar komen die inzichten dan wél vandaan? Ik heb getracht te ontdekken wat de bron is van hun ingestorte wijsheid en heb wekenlang zorgvuldig hun gedrag waargenomen. Bij ontstentenis van andere significante invloeden, ben ik tot de vaststelling gekomen dat zij hun volmaakte toestand van vergeestelijking putten uit een meditatieve oefening die ongeveer deze vorm aanneemt, waaraan zij zich dagelijks ettelijke uren in grote volharding toewijden:

blank
Tiener in meditatieve trance

Ik ben ervan overtuigd dat deze bron van wijsheid dieper is dan wij kunnen vermoeden en dat grote openbaringen ons staan te wachten! Straks ga ik hen het geheim van de goddelijke drie-eenheid ontfutselen! Wacht maar…

blank

Schuldbelijdenis verbindt

Op Twitter lees ik bij Stefan Paas regelmatig prikkelende stukjes. Paas is in Nederland dit jaar “Theoloog des Vaderlands”. Zijn katholieke voorgangers lagen me minder, die zaten niet in mijn Twittervolglijst. Hijzelf is niet katholiek, maar zit ergens in het protestantse spectrum, vraag me niet precies waar, maar zijn Wikipagina vermeldt wel dat zijn benoeming als hoogleraar gecontesteerd werd. Misschien omdat hij stiekem een beetje te katholiek is om fatsoenlijk te zijn?

Laatst was hij op Twitter druk aan het citeren uit een boek van Anton van Duinkerken, waaronder deze passage:

De context van het citaat heb ik niet mee, dus wat Van Duinkerken er precies mee bedoelde is me niet duidelijk. Ik lees het citaat in de context van het debat over de plaats van geloof in de samenleving. Geloof kan je niet terugdringen tot de private ruimte, hoewel velen dat zouden willen. Dat zegt ook Saskia van den Kieboom op Logia:

Als gelovigen mogen we ons echter niet teveel focussen op die publieke ruimte. Misschien vind je het raar, maar ik heb de neiging het standpunt van de vrijzinnigen te beamen, dat we als gelovigen de publieke ruimte te snel willen inpalmen als speelveld van ons geloofsleven en dat we er meer aan zouden hebben het zwaartepunt van ons geloofsleven in de private ruimte te leggen.

Als gelovige ben je natuurlijk voor vrede, maar ik ben van mening dat je niet moet gaan betogen voor vrede in de wereld, als je geen vrede kan maken met je collega’s, klasgenoten, buren of familieleden. En je moet geen vrede willen maken in de kleine gemeenschap van collega’s, klasgenoten, buren of familie, als je geen vrede hebt in je eigen hart.

Jezus richt ons op onze naaste en Hij maant ons aan geen offer naar de tempel te brengen als we nog ruzie hebben met onze buur.

Het heeft alleen maar zin tekenen van je geloof achter te laten in de publieke ruimte, als die ook stevig gegrondvest zijn in de private ruimte, in de allerkleinste (geloofs)gemeenschap van je persoonlijk geloofsleven, je gezin, je straat of je parochie. En het heeft maar zin je geloof te beleven in je gezin of in je parochie, als het berust op de vrede van het geloof in je eigen hart.

Vanuit die idee, voel ik me altijd goed als aan het begin van de zondagsmis het confiteor, de schuldbelijdenis, wordt gebeden. Het is het moment in de liturgie waarop je als gelovige beroep doet op je aanwezige medegelovigen, op de engelen die zich rond het altaar voorbereiden op de komst van hun Heer en op de gemeenschap van de heiligen in de Hemel, om te bidden voor vergiffenis van je zonden. En op hun beurt vragen mijn medegelovigen mij mee te bidden voor de vergiffenis van hun zonden.

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Als dat geen intieme verbondenheid schept!

Vanuit de nederige verbondenheid in die kleine gemeenschap, zal het geloof zich krachtig kunnen ontplooien en—wie weet—zelfs zijn tekenen achterlaten in de publieke ruimte, na de mis. Maar niet zonder die verbondenheid.

Dat is blijkbaar niet de mening van sommige theologen, zoals geciteerd op de Engelse Wikipagina: Liturgical theologians ask “why run the risk of individualizing members of the assembly in a penitential mode after they have gathered precisely as a worshipping community?”… Mijn ervaring is dat dit gebed niet individualiseert, integendeel: het verbindt! Veel meer dan het gewone kyriegebed en het gaat ook dieper dan (of alleszins: vooraf aan) het handjes schudden tijdens de vredeswens.

Mijn sympathie voor het confiteor is nog sterker omdat het op vele plaatsen niet wordt gebeden. Dat is geen liturgische inbreuk, want het missaal voorziet nog drie alternatieven om de boeteritus te voltrekken, te weten, in volgorde van populariteit: (1) de kyrieverzen, voorafgegaan door aanroepingen, (2) de besprenkeling met wijwater, en (3) dan nog een derde vorm, volgens mijn missaal, maar ik heb hem nog nooit meegemaakt [1].

Bij de afsluitende formule die de priester na het confiteor uitspreekt (“Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven”), maak ik ook steevast een kruisteken, om het sacramentale te bekrachten (dat geen sacrament is), zoals dat in de oude mis ook volgt op het confiteor, een gewoonte die gelukkig ongevaarlijk is en die ik dan maar opvat als een eerherstel voor het optioneel maken van dit gebed.

blank
De geschiedenis van het confiteor

In de loop van de geschiedenis is er wel wat gesleuteld aan het confiteor, heiligen toegevoegd en dan weer weggehaald en op zijn ‘hoogtepunt’ werd het wel tot driemaal toe gehoord in de mis: tweemaal tijdens de gebeden aan de voet van het altaar, door de priester en vervolgens door de misdienaar en nogmaals voor de uitreiking van de communie.

Gelukkig is het er nog, want ik zou geen mis meer zonder kunnen!


[1] Die derde vorm van de boeteritus gaat als volgt: ℣ Heer, ontferm U over ons. ℟ Wij hebben gezondigd. ℣ Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. ℟ En schenk ons Uw heil. ℣ Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. ℟ Amen.

blank

Katholieke spelletjes

“Al spelend leren” klinkt geweldig en educatieve spelletjes zijn wel populair, maar niet zo in de nichemarkt van geloofsopvoeding. Misschien omdat er nogal veel moeite kruipt in het maken van een goed spel. Misschien omdat zo’n spelletje toch een minimum aan voorkennis vereist, die de meeste gelovigen niet meer meekrijgen. Toch bestaan ze, de katholieke spelletjes. Je kan ze gemakkelijk op internet terugvinden, maar hier krijg je niettemin een lijst met enkele verwijzingen.

Nederlandstalige spelletjes

Het is nooit te laat voor een aflaat.

Het meest in het oog springende spelletje is ongetwijfeld gepubliceerd op de Thomaswebsite van het katholiek onderwijs. Het is een doe-het-zelfspelletje, dat wil zeggen dat je alle benodigdheden kan downloaden, afdrukken en zelf ineenknutselen.

blank
Het is nooit te laat voor een aflaat

Het thema van het spel zijn de “uitersten”: Hemel, Hel en Vagevuur. Persoonlijk vind ik dat een interessant thema, maar het is een eufemisme om te zeggen dat deze elementen van ons geloof vandaag in brede katholieke kringen stiefmoederlijk bejegend worden. Daarom ben ik er nog niet helemaal uit of dit spel opgevat is als een cynische practical joke, dan wel als educatief leermiddel. Ik kan me niet voorstellen dat hiervoor onder godsdienstleerkrachten veel interesse bestaat, mocht het thema al in de leerplannen voorkomen. Niettemin lijkt er wel grondig over nagedacht te zijn en laat de mededeling bij de publicatie toch uitschijnen dat het serieus is bedoeld—van de aangekondigde spelendatabank is voor de rest niet veel in huis gekomen.

Het spel doet een beetje denken aan Levensweg. De spelers zijn echter niet de zieltjes, maar ze nemen de rol op van familiehoofd, duivel, dossiermanager, biechtvader, aflatenverkoper en God en ze hebben als taak zoveel mogelijk zieltjes in de Hemel te krijgen.

Spelregels en materiaal voor “Het is nooit te laat voor een aflaat” vind je op de Thomaswebsite.

Elders op de Thomaswebsite vind je nog een reeks katholieke varianten van bestaande spelen: Pictionary, Domino, Kwartet, Memory, Time’s up en Taboe.

Katholiek Kwartetten

Katholiek kwartetten is een spel dat gelanceerd is op deze website, eveneens om zelf ineen te knutselen of om online te bestellen. Het is een klassiek kwartetspel, optioneel gekoppeld aan een digitale spelvariant met online kwis uit de Mechelse Catechismus.

blank
Katholiek Kwartetten

Spelregels en materiaal voor Katholiek Kwartetten vind je op Geloven Leren.

Engelstalige spelletjes

Unus Deus

Dit spel is nog niet beschikbaar, het is een lopend project op Kickstarter, dus er moeten nog voldoende fondsen gevonden worden om het spel te realiseren. Het wordt een variant op Uno, maar dan met liturgische kleuren en symbolen en de nodige uitleg daarbij op de achterkant van de kaarten.

blank
Unus Deus

De pagina van Unus Deus op Kickstarter.

The CATHOLIC Card Game

Afgaande op de beschrijving op de website lijkt dit meer een spel voor volwassenen. Het is een heel interactief en gevat spel gebaseerd op een set van 480 speelkaarten (met uitbreidingspacks). Je kan het spel bestellen of het aan een goedkopere prijs aankopen om zelf af te drukken.

blank
The CATHOLIC Card Game

“A fun party game that combines the love of your faith and your incredible sense of humor.”

De website van The CATHOLIC Card Game.

Elders vind je ook reeksen katholieke quizzes, een eindeloze lijst DIY-games en een online winkel met tal van katholieke games.