Maand: januari 2020

Wat Lucifer door hoogmoed verloor, heeft Maria met haar ootmoed herwonnen

Wat Lucifer door hoogmoed verloor, heeft Maria met haar ootmoed herwonnen. Wat Eva wegens haar ongehoorzaamheid tot veroordeling en tot verdoemenis bracht, heeft Maria door haar gehoorzaamheid gered. Met naar de slang te luisteren heeft Eva al haar kinderen samen met zichzelf in het ongeluk gestort en overgeleverd aan de duivel. Maria echter heeft door haar volmaakte getrouwheid aan God samen met zichzelf al haar kinderen gered en toegewijd aan Zijne Majesteit.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Van alle vijanden van de duivel is Maria de meest geduchte

God heeft ooit maar één vijandschap verwekt, maar dat is dan ook een onverzoenlijke, die duren en aangroeien zal in hevigheid tot aan het einde van de wereld: de vijandschap tussen Maria, zijn heilige Moeder, en de duivel; tussen de kinderen en dienaren van de heilige Maagd en de nakomelingen en trawanten van Lucifer. Van alle vijanden dus, door God tegen de duivel in de strijd gebracht, is Maria, zijn heilige Moeder, de meest geduchte. Vanaf het aardse paradijs, ofschoon zij toen nog alleen maar in zijn gedachten bestond, heeft God haar met haat vervuld tegen die vervloekte rebel, heeft hij haar scherpzinnigheid gegeven om de listen van dat oud serpent te ontmaskeren, heeft hij haar de kracht ingestort om die trotse goddeloze te overwinnen, neer te slaan en te vertrappen. En dat alles in zo sterke mate, dat de duivel haar niet alleen meer vreest dan alle engelen en mensen, maar ook in zekere zin meer dan God zelf. Hiermede wil ik natuurlijk niet ontkennen dat Gods toorn, haat en macht oneindig groter zijn dan die van de heilige Maagd, want de voortreffelijkheden van Maria zijn beperkt. Ik bedoel echter dit: Omdat Satan zo hoogmoedig is, komt het bij hem oneindig pijnlijker aan, overwonnen en bestraft te worden door een geringe en ootmoedige dienstmaagd van de Heer en haar nederigheid vernedert hem meer dan de goddelijke macht. Daar komt nog bij, dat God aan Maria zulk een grote sterkte heeft geschonken tegen de duivels, dat ze minder bang zijn voor de gebeden van alle heiligen samen, dan voor een enkele van haar verzuchting voor een of andere ziel; zij hebben dat vaak met tegenzin moeten erkennen door de mond van bezetenen. Eén enkele bedreiging van Maria duchten zij meer dan alle andere kwellingen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

De duivel zal wrede vervolgingen in steeds heviger felheid zal doen oplaaien

Vooral met betrekking tot deze laatste en wrede vervolgingen, die de duivel in steeds heviger felheid zal doen oplaaien tot aan het rijk van de antichrist, moet men de eerste en welbekende voorspelling en vervloeking verstaan, die God in het aardse paradijs uitsprak over de slang. Het is hier de plaats om ze uit te leggen, tot glorie van de allerheiligste Maagd, tot heil van haar kinderen en tot beschaming van de duivel.

Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus (Gen 3,15): Vijandschappen zal ik stellen tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar geslacht; zij zal u de kop verpletten, en gij zult haar hiel belagen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

In deze laatste tijden zal Maria’s barmhartigheid nodig zijn, om de zondaars en afgedwaalden, die zich zullen bekeren en tot de katholieke kerk terugkeren, liefdevol terug te voeren en op te nemen

God wil dus bij het einde van de tijden Maria, het meesterstuk van zijn handen, aan iedereen bekend maken en openbaren, en wel om de volgende redenen:

1) diep ootmoedig als zij was, heeft zij zich op deze wereld altijd verborgen en tot in het stof vernederd. Zij had van God, zijn apostelen en evangelisten verkregen, dat zij niet zou worden bekend gemaakt.

2) Omdat zij op aarde het meesterstuk is geweest van Gods genade, en het nu in de hemel is van zijn glorie, wil de Heer door alle levenden in deze wereld daarvoor geprezen en verheerlijkt worden.

3) Zij is de dageraad, die de zon van gerechtigheid, Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt. Zij moet dus eerst verschijnen en opgemerkt worden, om aldus de openbaring van Jezus Christus mogelijk te maken.

4) Zij is de weg waarlangs Jezus Christus de eerste keer tot ons is gekomen. Daarom zal zij het ook zijn bij de tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.

5) Zij is het veilige middel, de rechte en smetteloze weg om naar Jezus Christus te gaan en Hem volmaakt te ontmoeten. Daarom zullen allen, die tot buitengewone heiligheid geroepen zijn, van dit middel gebruik moeten maken. Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Maar om Maria te vinden, zal men haar toch eerst moeten zoeken, en dit zoeken veronderstelt weer, dat men haar kent; want niemand zal zoeken of verlangen naar iets wat hij niet kent. Het is dus volstrekt nodig, dat Maria meer dan ooit bekendheid zal verwerven; en dit tot meerdere kennis en glorie van de allerheiligste Drieëenheid.

6) In deze laatste tijden moet Maria meer dan ooit opvallen door barmhartigheid, macht en genade. Haar barmhartigheid zal nodig zijn, om de zondaars en afgedwaalden, die zich zullen bekeren en tot de katholieke kerk terugkeren, liefdevol terug te voeren en op te nemen. Haar macht zal aangewend moeten worden tegen Gods vijanden: heidenen, schismatieken, mohammedanen, joden en verstokte goddelozen, die zich hevig zullen verzetten en met mooie woorden en dreigementen zullen trachten al hun tegenstanders te verleiden en ten val te brengen. Tenslotte moet zij schitteren door genaden en de dappere soldaten en trouwe dienaren van Jezus Christus bij hun strijd voor zijn belangen aanmoedigen en ondersteunen.

7) Gedurende die laatste tijden vooral zal Maria vreeswekkend moeten zijn voor de duivel en zijn trawanten, als een leger in slagorde; want de duivel, wel wetend, dat zijn tijd nu beperkter is dan ooit om de zielen in het verderf te storten, verdubbelt zijn pogingen en aanvallen dagelijks. Weldra zal hij wrede vervolgingen verwekken en gevaarlijke hinderlagen leggen tegen de trouwe dienaren en waarachtige kinderen van Maria; met hen immers heeft hij meer moeite dan met anderen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook zal deze worden voltooid

Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook zal deze worden voltooid. Bij de eerste komst van Jezus Christus is Maria bijna niet op de voorgrond getreden, want anders zouden de mensen, in hun gebrekkige kennis omtrent de persoon van haar Zoon, zich misschien te sterk en te zinnelijk aan haar hebben gehecht en daardoor van de waarheid zijn afgedwaald. Indien men haar gekend had, zou dit waarschijnlijk zijn gebeurd, omdat de Allerhoogste haar zelfs naar het lichaam een bewonderenswaardige lieftalligheid had geschonken. Dit laatste is ons immers bekend uit de geschriften van de heilige Dionysius de Areopagiet, die vertelt, dat hij haar om haar mysterieuze charme en onvergelijkelijke schoonheid voor een godheid gehouden zou hebben, als zijn degelijk geloof hem niet het tegendeel had geleerd. Maar bij de tweede komst van Jezus Christus moet de heilige Geest Maria duidelijk aan de wereld openbaren en deze door haar bemiddeling tot de kennis, liefde en dienst van Jezus Christus brengen. Want de motieven, die de heilige Geest bewogen hebben, om zijn Bruid gedurende haar leven te verbergen en haar na de prediking van het evangelie slechts in geringe mate te openbaren, bestaan dan niet meer.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)