Maand: april 2020

EERSTE BEWEEGREDEN: De voltreffelijkheid van de volmaakte toewijding van zichzelf aan Jezus Christus door de handen van Maria

Nu moeten wij zo beknopt mogelijk de motieven nagaan, die deze devotie tot aanbeveling strekken, de wonderlijke effecten, die zij in de getrouwe zielen voortbrengt en de praktijken waarmee ze in beoefening wordt gebracht.

Het eerste motief, dat ons de voortreffelijkheid laat zien van deze toewijding van zichzelf aan Jezus Christus door de handen van Maria.

Geen verhevener taak is er op aarde denkbaar dan de dienst van God. Gods geringste dienaar is rijker, machtiger en edeler dan alle koningen en keizers van deze wereld, indien dezen hem niet dienen. Wat dan wel te denken van de rijkdommen, de macht en de adeldom van een trouw en volmaakt dienaar van God, die totaal, onvoorwaardelijk en naar best vermogen aan zijn dienst is toegewijd? Welnu, de trouwe en liefdevolle slaaf van Jezus in Maria is zulk een volmaakt dienaar; door de handen van zijn heilige Moeder heeft hij zich immers geheel en al verbonden aan de dienst van de Koning der koningen, zonder iets voor zichzelf te behouden. Zo iemand is meer waard dan al het goud van de aarde en de glorie van het firmament.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Deze devotie is geen aanleiding om lange tijd in het vagevuur te moeten lijden

Wellicht dat iemand nog het volgende bezwaar oppert: Wanneer ik de hele waarde van mijn goede werken aan de allerheiligste Maagd schenk, zodat zij deze kan toepassen op wie zij wil, dan zal ik misschien lange tijd in het vagevuur moeten lijden. Deze tegenwerping, ingegeven door eigenliefde en onbekendheid met de vrijgevigheid van God en zijn heilige Moeder, weerlegt zichzelf. Een vurig en edelmoedig mens, die de belangen van God boven die van zichzelf stelt en die Hem alles geeft wat hij heeft, zonder voorbehoud, zodat hij onmogelijk nog meer zou kunnen geven, non plus ultra, die alleen maar leeft voor de glorie en het Rijk van Jezus Christus door zijn heilige Moeder en die zich daarvoor geheel opoffert, zou zulk een edelmoedig en vrijgevig iemand in het hiernamaals gestraft worden, omdat hij milddadiger en belangelozer geweest is dan een ander? Integendeel, voor zo iemand zullen de Heer en zijn heilige Moeder, zoals verderop zal blijken, uiterst vrijgevig zijn, zowel in deze als in de andere wereld, in de orde van de natuur, van de genade en van de glorie.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Deze devotie verhindert ons niet de zielen van onze bloedverwanten, vrienden en weldoeners te helpen

Een andere opwerping is: deze godsvrucht spoort ons aan, de waarde van al onze goede werken, gebeden, verstervingen en aalmoezen door de handen van de allerheiligste Maagd aan de Heer af te staan; maar dan wordt het ons daardoor onmogelijk gemaakt, de zielen van onze bloedverwanten, vrienden en weldoeners te helpen.

Hierop antwoord ik ten eerste, dat het niet aan te nemen is dat onze vrienden, bloedverwanten en weldoeners de dupe zouden worden van onze onvoorwaardelijke toewijding aan de dienst van de Heer en zijn heilige Moeder. Een dergelijke veronderstelling zou beledigend zijn voor de macht en de goedheid van Jezus en Maria, want zij zullen onze dierbaren heus wel weten bij te staan; ofwel uit onze geringe geestelijke goederen, ofwel langs andere wegen. Vervolgens dit: deze devotie belet ons niet voor anderen, levenden of doden, te bidden, ook al is de toepassing van onze goede werken van de wil van de allerheiligste Maagd afhankelijk. Integendeel, ze doet ons met nog meer vertrouwen bidden. Een rijk man, die al zijn bezittingen aan een machtige vorst heeft afgestaan, om hem groter eer te bewijzen, zal hem toch ook met meer vertrouwen om een aalmoes vragen, wanneer een van zijn vrienden dit zou verzoeken. Die vorst zou zelfs blij zijn, aldus in de gelegenheid te worden gesteld, zijn dankbaarheid te betonen jegens iemand, die zichzelf ontkleed heeft om hem te kleden, zichzelf verarmd heeft om hem te eren. Maar dat geldt ook voor de Heer en de heilige Maagd. Zij zullen zich nooit in dankbaarheid laten overtreffen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Deze devotie is geen nieuwigheid

Men kan niet opwerpen, dat deze devotie een nieuwigheid betekent, ofwel dat ze van weinig belang is.

Nieuw is deze godsvrucht zeker niet, want de concilies, kerkvaders en vele anderen uit vroeger en later tijd spreken over deze toewijding aan de Heer of hernieuwing van de doopbeloften als over een van oudsher beoefende devotie, die zij alle christenen aanbevelen. Dat ze ook niet onbelangrijk is, blijkt wel uit het feit dat de voornaamste bron van zedenbederf en dus van de verdoeming veler christenen haar oorsprong vindt in het vergeten en verwaarlozen van deze praktijk.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

De volmaakte manier is toewijding aan de Heer door zijn heilige Moeder

Wij zien dus dat concilies, kerkvaders en de ondervinding zelf leren, dat het beste middel om de verslapping van de zeden te bestrijden is: de christenen opnieuw bewust maken van de verplichtingen van hun doopsel en hen de beloften en voornemens van het heilig doopsel doen hernieuwen. Is het dan niet redelijk, deze hernieuwing nu op volmaakte manier te doen, namelijk door deze vorm van devotie, deze toewijding aan de Heer door zijn heilige Moeder? Ik zeg: op volmaakte wijze; want om zich aan Jezus toe te wijden, bedient men zich van het allerbeste middel: de allerheiligste Maagd.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)