Maand: april 2020

Pastoors moeten bij hun parochianen het gelovig besef verlevendigen, dat zij aan de Heer Jezus Christus gebonden zijn en toebehoren als slaven

De Catechismus van het Concilie van Trente, de getrouwe tolk van deze heilige vergadering, spoort de pastoors aan, hetzelfde te doen. Zij moeten bij hun parochianen het gelovig besef verlevendigen, dat zij aan de Heer Jezus Christus gebonden zijn en toebehoren als slaven aan hun verlosser en meester. Hier volgt de tekst: Parochus fidelem populum ad eam rationem cohortabitur ut sciat aequissimum esse… nos ipsos, non secus ac mancipia redemptori nostro et domino in perpetuum addicere et consacrare.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Men was vergeten of besefte niet meer, wat men in het heilig doopsel op zich had genomen

Vandaar dan ook, dat het concilie van Sens, op last van Lodewijk de Vrome bijeengeroepen om de grote afdwalingen onder de christenen tegen te gaan, als zijn oordeel te kennen gaf, dat de voornaamste oorzaak van dit zedenbederf hierin gezocht moest worden: men was vergeten of besefte niet meer, wat men in het heilig doopsel op zich had genomen. En deze kerkvergadering wist geen beter middel om aan dat groot kwaad een einde te maken, dan de christenen aan te sporen de beloften en voornemens van hun heilig doopsel te hernieuwen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Is het niet zo, dat bijna alle christenen verraad plegen aan de trouw, die zij Jezus Christus bij hun doopsel beloofd hebben?

De heilige Thomas zegt: Bij het doopsel beloven de mensen te verzaken aan de duivel en zijn verlokkingen: In baptismo vovent homines abrenuntiare diabolo et pompis ejus. Volgens de heilige Augustinus is dit de voornaamste en meest noodzakelijke gelofte: Votum maximum nostrum quo vovimus nos in Christo esse mansuros: Onze grootste belofte waardoor wij beloven bestendig te zijn in Christus. Hetzelfde beweren de Canonisten: Praecipuum votum est quod in baptismate facimus: Onze belangrijkste belofte is die welke we afleggen bij de doop. Maar wie houdt zich aan die voorname gelofte? Wie leeft getrouw volgens de beloften en voornemens van zijn heilig doopsel? Is het niet zo, dat bijna alle christenen verraad plegen aan de trouw, die zij Jezus Christus bij hun doopsel beloofd hebben? Hoe anders deze algemene verslapping te verklaren dan door het feit, dat men de verplichtingen vergeet, die men door de beloften en voornemens van het heilig doopsel op zich heeft genomen; en dat bijna niemand persoonlijk het verbond bekrachtigt, dat hij eens met God gesloten heeft door zijn peter en meter.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Deze godsvrucht is een volmaakte hernieuwing der doopbeloften

Zoals ik reeds opmerkte, kan men deze devotie heel gevoeglijk een volmaakte hernieuwing van de beloften en voornemens van het heilig doopsel noemen.

Vóór zijn doopsel immers was iedere christen een slaaf van de duivel: deze hield hem in zijn bezit. Bij het doopsel echter heeft hij, ofwel persoonlijk ofwel bij monde van peter en meter, plechtig verzaakt aan Satan, aan zijn verlokkingen en zijn werken; heeft hij Jezus Christus tot zijn Meester en absolute Heer gekozen, om als liefdeslaaf van Hem afhankelijk te zijn. Welnu, door deze godsvrucht doet men precies hetzelfde: volgens de duidelijke formulering van de toewijding verzaakt men aan de duivel, aan de wereld, aan de zonde en aan zichzelf en levert men zich totaal over aan Jezus Christus door de handen van Maria. Er gebeurt nu zelfs meer dan bij het doopsel; dan immers spreekt men gewoonlijk door de mond van een ander, namelijk van peter en meter; de overgave aan Jezus Christus geschiedt slechts door middel van gevolmachtigden. Maar in deze devotie handelt men persoonlijk, vrijwillig en met kennis van zaken. Bij het doopsel geven we ons ook niet door de handen van Maria aan Jezus Christus, tenminste niet uitdrukkelijk. Ook staan wij Jezus Christus niet de waarde van onze goede werken af; na het doopsel blijven wij geheel vrij om ze op wie ook toe te passen of zelf te behouden. Door deze devotie echter geven we ons uitdrukkelijk door de handen van Maria aan de Heer en staan hem de waarde van al onze handelingen af.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Men wijdt zich tegelijkertijd aan de allerheiligste Maagd en aan Jezus Christus

3) Men wijdt zich tegelijkertijd aan de allerheiligste Maagd en aan Jezus Christus; aan de allerheiligste Maagd als aan het volmaakte middel, door Jezus Christus gekozen om zich met ons te verenigen en ons met Hem; aan de Heer als aan ons laatste doel: onze Verlosser en God, aan wie wij alles te danken hebben wat wij zijn.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)