Maand: mei 2020

Mgr. Johan Bonny voltooit lezingenreeks over Handelingen

Van Paasmaandag tot de zaterdag voor Pinksteren heeft mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, via Youtube een lezingenreeks over het boek Handelingen van de Apostelen uitgezonden, in 42 afleveringen. 

Daarmee is het eerste jaar afgesloten van het driejarige pastorale project rond de Handelingen. Het eerste jaar stond onder het motto Neem en lees! Het tweede jaar, dat nu aanvangt, heeft als motto Gebruik uw voeten! Benieuwd wat dat zal leveren… Meer daarover in de homilie van Pinksteren of de projectwebsite.

De afgeronde lezingenreeks is terug te bekijken op het Youtubekanaal van de Kathedraal van Antwerpen onder de titel “Dagelijkse Verbinding” en verschijnt ook op Alledaags Geloven! Bij elke aflevering is een link naar het Lectionarium voorzien, zodat je de besproken tekst erbij kan nemen.

Alledaagse Verbinding

De weleerwaarde pater Stanislaus Phoenicius, jezuïet, deed deze devotie op wonderlijke wijze kennen in Polen

De weleerwaarde pater Stanislaus Phoenicius, jezuïet, deed deze devotie op wonderlijke wijze kennen in Polen. In het zo-even genoemde boek van de Los-Rios vinden wij de namen vermeld van prinsen, prinsessen, bisschoppen en kardinalen uit allerlei koninkrijken, die deze godsvrucht in beoefening hebben gebracht.

De eerwaarde pater Cornelius a Lapide, geacht zowel om zijn vroomheid als om zijn grondige wetenschap, kreeg van verschillende bisschoppen en theologen opdracht om de devotie te onderzoeken. Na rijp beraad prees hij ze aan op een wijze, als men van een godvruchtig man kan verwachten. En verschillende grote mannen volgden zijn voorbeeld.

De paters jezuïeten, vol ijver als ze altijd zijn om de allerheiligste Maagd te dienen, boden uit naam van de Keulse congreganisten, de toenmalige Aartsbisschop van Keulen, hertog Ferdinand van Beieren, een kleine verhandeling aan over deze godsvrucht. Deze bisschop keurde het boekje goed en gaf verlof het te laten drukken. Tevens spoorde hij alle pastoors en kloosterlingen van zijn diocees aan, deze degelijke devotie zoveel mogelijk te verspreiden.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Pater Simon de Roias, van de orde van de heilige Drie-eenheid, verspreidde deze devotie in heel Spanje en Duitsland

Pater Simon de Roias, van de orde van de heilige Drie-eenheid (ook wel genoemd: Tot vrijkoping der slaven), hofprediker van koning Filips III, verspreidde deze devotie in heel Spanje en Duitsland. Van Gregorius XV verkreeg hij, op aandringen van Filips III, rijke aflaten voor de beoefenaars ervan. Pater de Los-Rios, augustijn, deed zijn uiterste best om samen met zijn boezemvriend pater de Roias, door woord en geschrift deze godsvrucht ingang te doen vinden in Spanje en Duitsland. Hij schreef een lijvig boek: Hierarchia Mariana, waarin hij met evenveel vroomheid als geleerdheid de oudheid, voortreffelijkheid en degelijkheid van deze devotie uiteenzet. In Italië, Sicilië en Savoye werd ze verspreid door de Theatijnen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Deze godsvrucht tot de allerheiligste Maagd is ook een veilige weg om tot Jezus Christus te gaan

4) Deze godsvrucht tot de allerheiligste Maagd is ook een veilige weg om tot Jezus Christus te gaan, ons met Hem te verenigen en aldus tot volmaaktheid te komen.

1) De door mij gepredikte devotie is niet nieuw. Boudon (onlangs in roep van heiligheid gestorven) zegt in zijn boek over deze godsvrucht, dat ze wel zo oud is, dat men de oorsprong ervan niet met zekerheid kan bepalen. Vast staat evenwel, dat de sporen ervan sedert meer dan zeven eeuwen in de Kerk worden aangetroffen. Een van de eersten, die deze devotie in Frankrijk openlijk beoefend hebben, is de heilige Odilo, abt van Cluny die leefde rond het jaar 1040. Aldus vinden wij het in de levensbeschrijving vermeld.

Kardinaal Petrus Damiani vertelt, dat zijn broer, de zalige Marinus, zich in 1076 op de volgende, wel zeer stichtende manier, in tegenwoordigheid van zijn biechtvader als slaaf aan de allerheiligste Maagd toewijdde: hij deed een koord om de hals, geselde zich en legde op het altaar een som geld neer; dit alles om zijn innige toewijding aan de heilige Maagd tot uitdrukking te brengen. En hij beoefende deze devotie zijn leven lang zo getrouw, dat hij bij zijn dood door het bezoek van zijn goede Meesteres getroost mocht worden. Persoonlijk beloofde zij hem toen de hemel als beloning voor zijn diensten.

Caesarius Bollandus maakt melding van een beroemde ridder, Walter van Bierbeek, nauw verwant aan de hertogen van Leuven. Deze ridder verrichtte zijn toewijding aan de heilige Maagd omstreeks 1300.

Tot aan de zeventiende eeuw werd deze godsvrucht door velen afzonderlijk beoefend. Daarna raakte ze algemeen bekend.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Boven elke eigengebaande weg naar Jezus, zou ik de onbevlekte weg van Maria verkiezen

Laat iemand een nieuwe weg naar Jezus Christus banen. Hij mag die weg plaveien met alle verdiensten van de zaligen, versieren met al hun heldhaftige deugden, verlichten en verfraaien met alle luister en pracht van de engelen. Laat alle engelen en heiligen er vertoeven om hen, die deze weg bewandelen willen, te leiden, te verdedigen en te ondersteunen. En toch, met de grootste stelligheid durf ik te beweren, en volkomen terecht: boven die zo voortreffelijke weg zou ik de onbevlekte weg van Maria verkiezen: Posui immaculatam viam meam: een baan, een weg, zonder de minste smeur of smet, zonder erfzonde of persoonlijke zonde, zonder schaduw of duisternis. En wanneer mijn beminnelijke Jezus, zoals zeker is, een tweede maal in zijn glorie naar de aarde zal komen om er te heersen, dan zal Hij geen andere reisroute nemen dan de ‘goddelijke’ Maagd Maria, door wie Hij de eerste keer zo veilig en volmaakt gekomen is. Het verschil tussen beide komsten is alleen hierin gelegen, dat de eerste geheim en verborgen plaatsgreep, terwijl de tweede glorierijk en schitterend zal zijn. Maar alle twee zijn ze volmaakt, omdat beide door Maria geschieden. Jammer genoeg wordt dit geheim niet begrepen: Hic taceat omnis lingua: Hier verstomt elke taal.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)