Maand: mei 2020

Alledaags Geloven na groot onderhoud

Voor wie de site nog niet kent: Alledaags Geloven is een website die je kan helpen als je elke dag tijd wil maken voor spiritualiteit, maar zelf nog niet genoeg houvast hebt om je eigen geestelijke voortgang uit te stippelen. Eigen inhoud levert de site niet, wel een overzicht van meer dan 50 online bronnen van gebed en bezinning, dat dagelijks vernieuwd wordt. Om het kiezen nog gemakkelijker te maken, kan de site voor jou een willekeurig item uit het aanbod selecteren, als je op het ikoontje met de duif klikt: de Heilige Geest zal je dan helpen! Via de gelijknamige Android-app worden je dezelfde bronnen aangeboden: een heel efficiënte manier om elke dag aan je geloof te werken!

De site heeft tijdens de lock-down een ‘groot onderhoud’ gekregen. Enkele kaarten die niet meer werkten zijn hersteld en er zijn er ook weer bijgekomen!  Dit is nieuw of opnieuw beschikbaar:

  • Radiouitzendingen van de Nederlandse Dominicanen
  • De Schatkamer van de kathedraal van Antwerpen
  • Dagelijkse Verbinding over het boek Handelingen door mgr. Bonny
  • Livestream 24/7 vauit Lourdes
  • Voorgelezen psalmen van de abdij van Zevenkerken
  • Tijd met Jezus
  • Spreken met God
  • Dagelijks evangelie via Evangelizo
  • Innerlijk Leven van Willem Grossouw
  • Bezinningen van Hans Smits

Een andere app uit dezelfde stal is die met Katholieke Gebeden. Ook die is helemaal vernieuwd. Ze ziet er nog hetzelfde uit, maar werkt nu veel sneller. 

Het hele aanbod van Alledaags Geloven

Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan

3) Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan en zich met Hem te verenigen. De ‘goddelijke’ Maria is immers de volmaakste en heiligste van alle loutere schepselen. Bovendien heeft Jezus Christus, die toch op volmaakte wijze tot ons gekomen is, geen andere weg gekozen voor zijn grote en wonderlijke reis. De Allerhoogste, de Onvatbare, de, Ongenaakbare, Hij die Is, wilde komen tot ons, nietige aardwormen, die niets zijn. Hoe is dat geschied? De Allerhoogste is op volmaakte en goddelijke wijze tot ons neergedaald: door de ootmoedige Maria. Daarbij verloor Hij niets van zijn godheid en heiligheid. De allerkleinsten moeten door Maria, op volmaakte en goddelijke wijze opstijgen tot de Allerhoogste. Dan hebben zij niets te vrezen. De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten omvatten en omsluiten, zonder iets van zijn onmetelijkheid prijs te geven. Wij ook moeten ons door de kleine Maria helemaal laten omsluiten en geleiden, zonder enig voorbehoud. De Ongenaakbare is ons nabij gekomen: door Maria heeft Hij zich innig, volmaakt en zelfs persoonlijk met onze mensheid verenigd. Toch ging daarmee niets van zijn Majesteit verloren. Ook wij moeten door Maria tot God naderen en ons volledig en innig met Zijne Majesteit verenigen zonder vrees verstoten te worden. Tenslotte: namelijk Hij die Is, wilde komen tot hetgeen niet is, opdat hetgeen niet is, God zou worden ofwel hij die is. God heeft dit op de meest voortreffelijke manier gedaan, namelijk door zich geheel aan de jeugdige Maagd Maria over te geven en te onderwerpen. Toch hield Hij in de tijd niet op te zijn: Hij die Is van alle eeuwigheid. Evenzo kunnen wij, ondanks onze nietswaardigheid, met de hulp van Maria gelijkvormig worden aan God: door de genade en de glorie. Wij dienen daartoe onszelf zo volmaakt en volledig aan haar over te leveren, dat wij uit onszelf niets meer zijn, maar alles in Maria. Geen gevaar voor vergissing.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Waarom, denkt u, heeft Jezus Christus de weinige jaren dat Hij geleefd heeft, bijna geheel in onderdanige gehoorzaamheid aan zijn Moeder doorgebracht?

Waarom, denkt u, heeft Jezus Christus maar zo korte tijd op aarde geleefd, en de weinige jaren dat Hij er geleefd heeft, bijna geheel in onderdanige gehoorzaamheid aan zijn Moeder doorgebracht? Omdat Hij, in korte tijd volgroeid, lang heeft geleefd, zelfs nog langer dan Adam wiens verliezen Hij kwam goedmaken en die meer dan negenhonderd jaar is geworden. Jezus Christus heeft lang geleefd, want om te gehoorzamen aan God, zijn Vader, is Hij geheel onderdanig geweest aan zijn heilige Moeder en innig met haar verenigd. Immers:

1) de heilige Geest zegt, dat wie zijn Moeder eert, gelijkt op iemand, die schatten vergaart. Met andere woorden, wanneer onze verering voor Maria, zijn Moeder, zo groot is, dat wij ons aan haar onderwerpen en haar in alles gehoorzamen, dan zullen wij zeer rijk worden. Want met deze steen der wijzen verzamelen wij dagelijks schatten: Qui honorat matrem, quasi qui thesaurizat.

2) Volgens een geestelijke verklaring van dit woord van de heilige Geest: Senectus mea in misericordia uberi: Mijn ouderdom bevindt zich in de barmhartige schoot, mogen wij hier aan de schoot van Maria denken. Deze heeft immers een volmaakte mens omsloten en gebaard. Die het heelal niet kon omvatten, heeft zij onder het hart gedragen. Daarom durf ik beweren, dat binnen de schoot van Maria jonge mensen de rijpheid van ouderen ontvangen in verlichting en heiligheid, ervaring en wijsheid. In weinig jaren bereiken zij de leeftijd van de volwassen Jezus Christus.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een korte weg om Jezus Christus te ontmoeten

2) Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een korte weg om Jezus Christus te ontmoeten; want men verdwaalt er niet en men gaat er ook, naar ik zo-even uiteenzette, met meer vreugde en gemak, en dus met meer snelheid vooruit. In een korte tijd van onderworpenheid aan Maria en afhankelijkheid aan haar vordert men meer dan in lange jaren van eigenwilligheid en zelfvertrouwen. Immers de mens, die gehoorzaam en onderworpen is aan de ‘goddelijke’ Maria, zal schitterende overwinningen over zijn vijand bezingen. Zeker, ze zullen hem willen tegenhouden, zelfs proberen hem te doen achteruitgaan of vallen. Maar dankzij de steun, hulp en leiding van Maria zal hij zonder te vallen, terug te deinzen of zelfs maar vaart te verminderen, met reuzenschreden tot Jezus Christus naderen. En wel, langs dezelfde weg waarlangs Jezus Christus, naar er geschreven staat, met reuzenschreden en in korte tijd tot ons is gekomen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

De dienaren van Maria dragen die kruisen met meer gemak, verdiensten en glorie

Hierop antwoord ik het volgende: Inderdaad krijgen de meest getrouwe vereerders van de heilige Maagd, juist omdat zij hen bijzonder liefheeft, de grootste genaden en hemelse gunsten: de kruisen. Maar ik houd tevens vol, dat de dienaren van Maria die kruisen met meer gemak, verdiensten en glorie dragen. Wat een ander duizendmaal zou tegenhouden of doen vallen, dat weerhoudt hen niet één keer, doet hen zelfs vooruitgaan. Want deze goede Moeder, geheel vervuld van genade en de zalving van de heilige Geest, verzacht alle lijden dat zij hun toedeelt, met de liefdevolle goedheid van een Moeder en de zalving van de zuivere liefde. Zo komt het, dat zij alle bitterheden vol vreugde slikken als gekonfijte vruchten en ik geloof niet, dat iemand, die godvruchtig en deugdzaam wil leven in Jezus Christus, en die dus vervolging moet lijden en dagelijks zijn kruis opnemen, ooit met vreugde en volharding zware kruisen zal dragen zonder tedere devotie tot de heilige Maagd, die het lijden verzacht. Evenmin als iemand zonder grote zelfoverwinning, en dat zal hij niet lang volhouden, groene, niet-gekonfijte vruchten zal eten.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)