Maand: oktober 2020

De menswording is de samenvatting van alle geheimen

De tijd laat mij niet toe, uitvoerig in te gaan op de voortreffelijkheid en grootheid van dit geheim van Jezus, levend en heersend in Maria ofwel van de heilige menswording. Daarom zal ik mij in korte bewoordingen slechts tot het volgende bepalen. Dit is het eerste en verhevenste, het meest verborgen en minst bekende mysterie van Jezus Christus. Hierin heeft hij, samen met Maria en verborgen in haar schoot alle voorbeschikten uitverkoren. Daarom wordt de schoot van Maria door de heiligen genoemd: Aula sacramentorum: zaal van Gods geheimen. In dit mysterie heeft Hij reeds alle andere geheimen van zijn leven samengevat door het feit, dat Hij ze toen al aanvaardde: Jesus ingrediens mundum dixit: Ecce venio ut faciam voluntatem tuam enzovoort: Jezus heeft bij zijn komst in de wereld gezegd: Zie, ik kom om uw wil te doen. De menswording is dus de samenvatting van alle geheimen, want ze bevat de wil en de genade ervan. Tenslotte is het de troon van Gods barmhartigheid, vrijgevigheid en glorie. De troon van zijn barmhartigheid is het met betrekking tot ons. Immers wij kunnen in dit geheim alleen maar door Maria tot Jezus naderen. Slechts door haar bemiddeling is het ons mogelijk Hem te zien en aan te spreken. Welnu, Jezus verhoort zijn lieve Moeder altijd. Er is dus ook altijd voor ons, arme zondaars, genade en barmhartigheid te verkrijgen.

Adeamus ergo cum fiducia ad tronum gratiae: Gaan wij vol vertrouwen naar de troon van glorie. De troon van zijn vrijgevigheid is het ten opzichte van Maria, want Jezus, de nieuwe Adam, heeft tijdens zijn verblijf in dit ware aards paradijs er zo veel verborgen wonderen verricht, dat engelen noch mensen ze kunnen begrijpen. Daarom wordt Maria door de heiligen de heerlijkheid Gods genoemd: Magnificentia Dei, alsof Hij alleen reeds in Maria al zijn pracht manifesteerde: Solummodo ibi magnificus Dominus. De troon van glorie is het voor de hemelse Vader. In Maria immers heeft Jezus de toorn van zijn Vader tegen het mensdom volkomen gestild. Daar heeft Hij de eer volledig hersteld, hem door de zonde ontroofd. Hij heeft er de Vader door het offer van zijn wil en van zichzelf groter eer bewezen, dan door alle mogelijke offers van het Oude Verbond. Daar heeft Hij de Vader tenslotte een oneindige glorie geschonken, zoals deze nog nooit van mensen ontvangen had.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Deze zegswijze duidt ook beter de innige vereniging aan, die er tussen Jezus en Maria bestaat

3) Deze zegswijze duidt ook beter de innige vereniging aan, die er tussen Jezus en Maria bestaat. Deze twee zijn zo innig verenigd, dat de een geheel opgaat in de ander: Jezus is helemaal in Maria, en Maria helemaal in Jezus. Of nog beter gezegd: zij leeft niet meer, maar Jezus alleen leeft geheel in haar. Men zou eerder het licht kunnen scheiden van de zon, dan Maria van Jezus. Wij kunnen de Heer dus Jezus van Maria noemen, en de heilige Maagd: Maria van Jezus.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

Het is beter te spreken van de slavernij van Jezus in Maria, van Jezus namelijk verblijvend en heersend in Maria

2) In deze devotie eert en viert men vooral het mysterie van de menswording. Welnu, in dit geheim vinden wij Jezus Christus slechts in Maria, mens geworden in haar schoot. Vandaar dat het beter is te spreken van de slavernij van Jezus in Maria, van Jezus namelijk verblijvend en heersend in Maria, zoals veel heilige mannen het zo treffend baden: O Jezus, levend in Maria, kom en leef in ons, in uw geest van heiligheid, enzovoort.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Men kan beter spreken van de slavernij van Jezus Christus in Maria, en zich slaaf van Jezus Christus noemen

1) Wij leven nu eenmaal in een tijd van hoogmoed. Er zijn tegenwoordig veel opgeblazen geleerden, eigenwijs en vitterig, die zelfs op de best gefundeerde en degelijke oefeningen van godsvrucht iets aan te merken hebben. Om die lieden nu niet onnodig aanleiding tot kritiek te geven, kan men beter spreken van de slavernij van Jezus Christus in Maria, en zich slaaf van Jezus Christus noemen, liever dan slaaf van Maria. In dit geval noemt men deze godsvrucht dus eerder naar het laatste doel ervan: Jezus Christus, en niet naar de weg, het middel om dat doel te bereiken: Maria. Toch kan men gerust beide benamingen door elkaar gebruiken, zoals ik zelf ook doe. Iemand die bijvoorbeeld van Orléans naar Tours gaat over Amboise, kan evengoed zeggen dat hij naar Amboise gaat als naar Tours. Het verschil zit alleen hierin: over Amboise is het de kortste weg naar Tours en alleen Tours is de uiteindelijke bestemming van de reis.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

VIERDE OEFENING Het Feest van Maria-Boodschap

Een bijzondere devotie moeten zij hebben voor het groot geheim van de menswording van het Woord dat op 25 maart wordt gevierd. Dit is immers het speciale mysterie waarop deze godsvrucht gericht is. De heilige Geest heeft deze devotie juist om de volgende redenen verwekt:

1) om de onuitsprekelijke afhankelijkheid te eren en na te volgen waarmede God de Zoon, om zijn Vader te eren en ons te verlossen, Maria heeft willen vereren. Want juist in dit geheim, waarin Jezus Christus de gevangene en slaaf is van de schoot van de ‘goddelijke’ Maria en geheel en al op haar is aangewezen, valt deze afhankelijkheid duidelijk op.

2) Om God te danken voor de onvergankelijke genadegaven, die hij Maria geschonken heeft, vooral door haar tot zijn allerwaardigste moeder te kiezen, wat juist in dit mysterie geschiedde. Welnu, dit zijn de twee voornaamste doelen van de slavernij van Jezus Christus in Maria.

Let wel op: ik zeg gewoonlijk: slaaf van Jezus in Maria, slavernij van Jezus in Maria. Men kan natuurlijk ook zeggen, zoals velen tot nu toe deden: slaaf van Maria, slavernij van de heilige Maagd. Maar ik geloof, dat men zich beter slaaf van Jezus in Maria kan noemen. Ook Tronson, de algemene overste van het seminarie Saint-Sulpice, bekend om zijn buitengewone bezonnenheid en diepe godsvrucht, gaf dit als raad aan een geestelijke, die hem over deze kwestie had geraadpleegd. Hij fundeerde zijn advies op de volgende gronden.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)