Categorie: Blog

Mondmaskers verboden, handen schudden verplicht!

Erg nauwgezet volg ik het nieuws over de coronamaatregelen niet, maar ik heb wel opgevangen dat de maatregelen kortelings versoepeld zullen worden. Ondertussen lopen de inentingen voort en binnen een maand of twee schat ik dat tenminste de kwetsbare bevolking immuun zal zijn tegen de coronagriep. Het kan dus niet lang meer duren tot de virologen zullen oordelen dat het risico van de coronaziekte voor de bevolking herleid is tot dat van een gewone griep en tot de regering kan afkondigen dat alle maatregelen worden opgeschort en zijn we weer even vrij als in februari 2020. 

Ik hoop het!

Ik geloof het niet… Doemdenkers fluisteren me in het oor dat maatregelen gehandhaafd zullen worden. “Nieuwe varianten van het virus”, “Vaccin sluit besmetting niet uit”, “Het risico is te hoog”, …

“Risico” is het toverwoord dat vrijheid doet wegsmelten als sneeuw voor de zon. De vrijheid om te gaan en te staan waar je wil en met wie je wil, om maar iets te noemen, als u dat nog iets zegt. Al een jaar lang worden we om de oren geslagen met immer stijgende cijfers, grafieken en curves om ons op het risico te wijzen en de maatregelen te verantwoorden. Net zoals ik ervan uitga dat het risico daadwerkelijk groot genoeg was om de maatregelen noodzakelijk te maken en die zonder enige zin voor nuance op te leggen, ga ik er ook van uit dat we binnenkort dalende cijfers, grafieken en curves zullen zien en dat er een bepaald punt zal komen waarop het risico dusdanig beperkt is dat al die maatregelen—even ongenuanceerd—opgeschort kunnen worden.

Ik ben bang dat het zo niet zal lopen. Plots zullen de beleidmakers toch oog krijgen voor nuance en her en der nog risicogroepen- of situaties ontwaren die maatregelen nodig maken, tot de laatste patient van de IC is ontslagen, als het moet. En als de overheid het niet doet, zullen angstige mensen zichzelf (en mekaar) maatregelen blijven opleggen. 

Mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Dat was het motto van de herhaalde lock-downs. Dat zal ook het motto moeten worden van het herstel!

Als de D-dag is aangebroken waarop het einde van de crisis wordt afgekondigd, zie ik het gebeuren dat her en der, in het onderwijs, in kerken, in bedrijven, in verenigingen, mensen zullen blijven mondkapjes dragen of opereren in bubbels of lessen en vergaderingen organiseren via de computer. Als dat gebeurt, wil dat zeggen dat we ons de onvrijheid hebben eigen gemaakt, en dat is een maatschappelijk risico dat minstens zo groot is als dat van een woedend virus. 

Tegen dat risico zal geen overheid ons beschermen. Er zal moed nodig zijn om vanuit de basis te sensibiliseren voor het opheffen, ja zelfs verbieden, van “middenveldmaatregelen” en om mensen van de illusie te bevrijden dat zij zichzelf en anderen moeten blijven beschermen tegen een ingebeeld gevaar. Een samenleving die elk risico tot nul wil herleiden, is neurotisch. Een samenleving die daarvoor beroep doet op—al dan niet zelfopgelegde—vrijheidsbeperking, is een neurotische dictatuur.

Ik heb alvast de eerste affiche gereed die in scholen, kerken, musea, sportzalen, bedrijven, winkels, horecazaken, ja zelfs in bejaardenhuizen en ziekenhuizen uitgehangen kan worden om elke burger te wijzen op zijn verantwoordelijkheid in een menselijke samenleving:

Mondkapjes verboden, handen schudden verplicht!

Jaloers om sacramenten

Jaloezie om sacramenten, het wordt een trend…

De door mgr. Bonny in de nationale media gepropageerde discussie over zegening (*) van homoseksuele relaties staat niet alleen. Echtgescheidenen willen met hun tweede partner ook iets van het huwelijk. Gehuwde mannen en al dan niet gehuwde vrouwen willen priester kunnen worden. Protestanten en pro-abortuspolitici willen deelnemen aan de communie. Altijd hetzelfde liedje: uitsluiting van een bepaalde groep mensen tot een sacrament. Niemand begrijpt waarom het nodig is dat de Kerk zo moeilijk doet. Sacramenten en zegeningen kosten niks, dus waarom mogen priesters ze niet naar believen uitdelen?

Een echt overtuigend, rationeel antwoord op die vraag is er niet. Daarom vermoed ik dat het met gevoel te maken heeft. Een typisch gevoel dat oprijst in situaties waar de een meer krijgt dan de ander, is jaloezie.

Is een gelovig homostel dat een zegening wil over hun relatie, jaloers op alle gehuwde echtparen? Is een vrouw met een roeping jaloers op alle priesters? Is een protestant jaloers op zijn katholieke vrienden, als hij samen met hen de eucharistie bijwoont? Ik denk dat veel van die mensen, vanuit hun geloof, een positieve motivatie hebben om het sacrament als een gemis te ervaren. Zij voelen jaloezie, ja, maar ze is gegrond in een verlangen, in liefde die niet gericht is op zichzelf, maar op God. Zo’n jaloezie is geen zonde. Pas als de liefde voor het begeerde groter wordt dan de liefde voor God, geeft het moeten ontberen van een sacrament aanleiding tot afgunst en haat tegenover de Kerk. 

Er is nog een andere vorm van jaloezie in het spel. Jaloers zijn kan je ook om iets waarvan je houdt en dat je toebehoort, maar dat bedreigd wordt. Het is een betekenis van het woord jaloezie die we in het Nederlands uitsluitend nog gebruiken als we het over een jaloerse echtgenoot hebben. De Kerk heeft alle reden om ‘jaloers’ te zijn om haar sacramenten. De sacramenten zijn haar dierbaarste bezit, haar toevertrouwd door Christus, haar  meest directe en meest zichtbare toegang tot Goddelijke genade. Ook die jaloezie is gegrond in liefde, voor God.

Dat is natuurlijk nog geen antwoord op de vraag. Als het toch allemaal maar om liefde voor God te doen is, waarom die genadebron van de sacramenten dan niet gewoon wijd open zetten?

Als ik gisterenavond in de H. Mis de lezing van de voetwassing beluisterde, moest ik aan deze discussies denken. Petrus die eerst vurig weigert dat Jezus zijn voeten wast, terechtgewezen wordt, dan vurig wenst dat Jezus maar meteen ook zijn handen en gezicht was, en weer terechtgewezen wordt. Petrus is niet vrij zelf te bepalen hoe en hoeveel genade hij van Jezus ontvangt, hij snapt er eigenlijk niks van, waarom het ene hem wel en het andere hem niet zou toekomen. Petrus is de Kerk. Zij heeft niet vrij te bepalen op welke manier en hoeveel genade zij van Christus ontvangt. 

De Kerk moet matig zijn in haar jaloezie om haar beminde sacramenten en ze niet al te scrupuleus beschermen. Neem bijvoorbeeld Paus Pius X, die een beweging opstartte om het sacrament van de eucharistie minder angstvallig te benaderen en de genade ervan rijkelijker te delen. Hij beschikte over graduele verschuivingen in de bediening, bv. qua leeftijd of frequentie, echter niet over de herdefinitie van het sacrament. Daarover kán de Kerk niet beschikken.

Als we geloven, en dat is eigen aan het katholieke geloof, dat de sacramenten aan de Kerk toevertrouwd zijn door Christus, voor ons heil en in overeenstemming met Gods schepping, dan hoeft het niet in ons op te komen die aan te wenden in de laatste-nieuwe trend van social engineering

Als de liefde voor God de bovenhand houdt op onze eigenliefde, kan de jaloezie niet omslaan in afgunst.

Gods genade beperkt zich geenszins tot de sacramenten. In ons dagelijks leven valt ons meer genade te beurt dan we vermoeden. Maar er is één genade waarvan we altijd verstoken zullen blijven: het mysterie van de sacramenten te doorgronden en ze op eigen kracht in te stellen.


(*) Hoewel er verschillen zijn tussen zegeningen en sacramenten, spreek ik in dit artikel vnl. over sacramenten. Voor beide wordt de bepaling van omstandigheden en voorwaarden van bediening toevertrouwd aan het hoogste kerkelijke gezag. De discussie die mgr. Bonny opstartte ging volgens hem alleen maar over de zegening van een homoseksuele relatie, niet over het sacrament van het huwelijk. Dat is niet wat de gemiddelde Vlaming, inclusief veel gelovigen, uit het debat meeneemt. Voor het gros van mgr. Bonny’s medestanders gaat het ook om het huwelijk. En zij hebben gelijk, want volgens de defininitie maakt een zegening je “door het gebed van de Kerk ontvankelijk voor de genade van de sacramenten”. Het een staat dus niet los van het ander.

blank

Het is een schandaal!

Ik benijd mgr. Bonny niet, die als bisschop met twee benen in totaal verschillende werkelijkheden lijkt te staan. Het zal voor hem niet vanzelfsprekend zijn geweest om met zijn verontwaardiging naar de krant te stappen, maar met zijn reactie (namens alle Belgische bischoppen) op de Vaticaanse uitspraak over de mogelijkheid van zegening van homoseksuele relaties, heeft hij in Vlaanderen wel veel respect geoogst, met felicitaties, bewondering en vreugdekreten alom! Nauwelijks (*) een woord van kritiek op zijn standpunt heb ik bespeurd.

Om het tafereel toch wat te verlevendigen, ga ik, op mijn klein blogje, een tegenwoord opnemen, ondanks de vraag om de rangen te sluiten!

Ik vind het een schandaal, wat mgr. Bonny doet! 

OK, dat klinkt dramatischer dan bedoeld, maar misschien is het dat in zekere zin ook. Ik bedoel met “schandaal“, wat er traditioneel in de kerkleer onder verstaan wordt: het aanleiding geven tot zonde of ongeloof. 

Onze bisschop is een hardwerkende man en put zich uit in dienstbaarheid aan de gelovigen van zijn bisdom. Tijdens de coronacrisis is hij meer dan ooit in de weer geweest om via online kanalen de gelovigen in gans Vlaanderen dagelijks te voorzien van liturgie, homilie en catechese. Zou je hem kunnen verwijten dan ook eens ‘zijn eigen gedacht’ te zeggen? Ja, dat kan ik! 

Ik hoop dat mgr. Bonny in de youtubefilmpjes van de kathedraal, wanneer dat relevant was,  de kerkelijke leer over het huwelijk heeft toegelicht met alle nuance die  daarbij gepast is, niet alleen omdat het zijn herderlijke taak is, maar ook omdat het huwelijk blijkbaar zijn ‘ding’ is. Misschien heeft hij het dan ook gehad over het al dan niet zegenen van homoseksuele relaties en zijn eigen standpunt daarin. Dat lijkt me heel normaal. Dat eigen standpunt evenwel, totaal ongekaderd, in de nationale pers dumpen, dat vind ik hoogst ongepast, zeker voor een bisschop. 

Het mag dan nog blijken dat het overgrote deel (of althans het online mondige deel) van zijn kudde (en waarnemers ervan) met hem op  één lijn zit, zijn démarche is een “schandaal”, want ze zet aan tot twijfel in geloofsvragen die, laat ons eerlijk zijn, niet zomaar gaan over een zegeningkje links of rechts, maar over het huwelijk als sacrament. Misschien kan mgr. Bonny de kwestie in zijn eigen hoofd afzonderen van het sacramentele, in de hoofden van de ganse Vlaamse goegemeente, die hem vandaag staat toe te juichen, en die geen notie heeft van het verschil tussen een zegen of een sacrament, gaat het wel degelijk over het huwelijk! Dat is geen opvoeden, dat is ten val brengen…

Ik ben net aan het lezen in “Lord of the World”, een dystopische roman uit 1908, die volgens wikipedia door zowel paus Franciscus als paus Benedictus XVI “profetisch” genoemd is. Ik weet nog niet hoe het afloopt, maar wat ik al wel herken is hoe ook vandaag alle neuzen in dezelfde richting blijken te staan: er is slechts één waarheid, en het is niet die van Rome. In het boek gebeurt hetzelfde, met een ganse samenleving, die zich in een mum van tijd kritiekloos schaart achter de ideologie van de vrijmetselarij en met priesters die zich losscheuren van de rest-kerk in Rome om ten dienste van die nieuwe ideologie burgerlijke rituelen te verrichten. 

Tot nu toe beperkt de vergelijking met het boek zich tot de massale eensgezindheid van de publieke opinie, diametraal opgesteld tegenover de kerkelijke leer, of wat ervan overblijft. Gaat de rest van de profetie ook in vervulling? Vandaag nog niet, misschien morgen wel…

Ik las her en der dat wij in Vlaanderen onze ruimdenkendheid in deze kwestie voor een groot deel te danken hebben aan wat “het Leuvens personalisme” wordt genoemd. De brede filosofische stroming is in verschillende academische disciplines werkzaam en heeft met name in de (moraal)theologie aan de Leuvense universiteit vorm gekregen. Toevallig las ik deze week een vacature voor een onderzoeksfunctie aan de theologische faculteit. Als “het Leuvens personalisme” als richtingaanwijzer voor intellectueel Vlaanderen  in de toekomst de plaats zal ruimen voor “the Critical Theology Theory”, zie ik het vervolg van mijn boek ook nog werkelijheid worden. En dan heeft Hendro Munsterman het in zijn analyse inderdaad bij het rechte eind: “In het eerste millennium gingen de grote schisma’s over de goddelijke en menselijke natuur van Christus, in het derde millennium dreigen die inmiddels te gaan over de menselijke natuur zelf.”

(*) op Twitter, het medium waar ik mijn nieuws sprokkel, waren de kritische reacties op 1 hand te tellen, te weten:

En ook op Doorbraak:

En in deze open brief:

blank

Bent u [A] voor, [B] héél erg voor, of [C] extatisch over decentralisatie in de Kerk?

Deze week heb ik twee kerkelijke bevragingen ingevuld. Vicariaat Antwerpen wil weten welk vlees het in de kuip heeft aan de hand van de PKG (post-kritische geloofsschaal) en SPES-bevragingen. De factulteit theologie van de KULeuven lanceerde op twitter een bevraging om input te verzamelen voor de synode over synodaliteit in 2022. 

Over PKG- en SPES- bevragingen heb ik al gepbuliceerd in Geroosterd geloof en Standaardafwijkende geloofshouding en vond ik het artikel The Post-Critical Belief (PCB) Scale and the ECSIP (Leuven) Project: Garbage in … Garbage Out, dat een mooie neerslag bevat van het gevoel dat me bekroop bij het (opnieuw) invullen ervan. Ik dacht het daarmee zowat gehad te hebben…

De bevraging over de synode over synodaliteit slaat werkelijk alles op vlak van vooringenomenheid, stereotypering en knulligheid. Zowat alle vragen dragen argumenten aan waarom je vóór decentralisatie kan zijn. Als je als respondent die mening toevallig niet deelt, kan je natuurlijk overal “helemaal niet mee eens” invullen, maar de opsteller zou toch van iets meer inbeeldingsvermogen getuigd hebben, mochten er meer serieuze argumenten tegen decentralisatie ter toetsing voorgelegd worden (uitgenomen die vraag op de laatste pagina om te checken of je toevallig een “voorstander van een dictatoriaal politiek landsbestuur” zou zijn, want dat verklaart natuurlijk alles).

Mijn persoonlijke mening daarover paste duidelijk niet in het kader.

De samenleving verandert, en ze verandert snel. Het zijn geen veranderingen die de Kerk goed doen. Het voor de hand liggende antwoord is duidelijk: de Kerk moet mee veranderen! En als Rome er niet voor wil zorgen, moeten we het zelf kunnen regelen! 

Met veel mooie pneumologische pennenvruchten verpakt, zal dit de teneur zijn die uit de bevraging naar voor komt en die het debat op en over de synode zal overheersen. En eens de buit binnen is, begint het echte werk, want het verlanglijstje is lang…

De samenleving verandert echter zo snel en zo onbeheerst dat ik net daarom het tegenovergestelde antwoord zou geven: de Kerk mag niet mee veranderen! Juist nu kan de Kerk, die vooralsnog als enige instelling mag gelden die zich niet in de maalstroom laat meesleuren, zich oprichten als een baken van standvastigheid in de verwarring. Juist nu kan de Kerk de daad van het geloof en alle deugden die daaruit voortkomen, materialiseren in de trouw aan de leer en aan een gezag dat onderwijst en bewaart. 

De samenleving verandert en hoewel ons wordt voorgespiegeld dat we op weg zijn naar een nieuw soort utopia, is het juist aan de Kerk, die in de loop der eeuwen het ene utopia na het andere heeft zien komen en gaan, om te toetsen of al die veranderingen inderdaad het zaad van het goede bevatten en of de vruchten uiteindelijk niet zuur zullen zijn. 

De samenleving verandert, maar daarom is dat geen spontane evolutie. MSM, Big Tech, supra-nationale politieke instellingen, ik ga niet zeggen dat er een groot complot achter zit, maar ze hebben de middelen om de veranderingen te sturen en ze gebruiken die! De Kerk heeft zelf die middelen niet (meer), maar het minste dat ze kan doen is zich schrap zetten tegen de druk van organisaties die er vooral sterk in zijn, onder een laagje humaan vernis hun eigen belangen te dienen.

De samenleving verandert, en de rol van de staat in het dagelijkse leven wordt steeds groter, precies in die landen waar de roep om decentralisatie van het kerkbestuur het sterkst weerklinkt. In België is de kerk uiterst volgzaam in haar relatie met de staat. Overheden hebben er alle belang bij dat de Kerk “mee evolueert”, want anders zou die de burgers erop kunnen wijzen dat de overheid het middenveld steeds meer regels en beperkingen oplegt, die vrije (morele) keuzes versmachten. Omdat zij universeel is, kan de kerk interne hefbomen gebruiken om te vermijden dat lokale kerken zich onder curatele van de wereldlijke overheden laten stellen. Door te decentraliseren geeft ze die hefbomen uit handen, wat precies nu onverstandig zou zijn.

De uitnodiging tot de bevraging hoopt dat de antwoorden de synode zullen “aanmoedigen tot moedig overleg en krachtdadige beslissingen”… Nee, de antwoorden op déze bevraging zullen slechts de richting wijzen van de gemakkelijkheidsoplossing. De werkelijke moed op de synode zal erin bestaan de antwoorden die op zichzelf zo logisch en vanzelfsprekend lijken, in vraag te durven stellen. De werkelijke krachtdadige beslissing van de synode zal erin bestaan de storm te trotseren, zoals Christus dat deed, in het wankele bootje dat gegrepen was door de storm.

Raspberry Pi Broadcaster DIY

This article describes how I set up a Raspberry Pi with camera module for fully automated broadcasting live streams to youtube and facebook. 

I’m not going to productize it, but let’s give it a name: the RPB (Raspberry Pi Broadcaster).

It is not easy to reconstruct a step-by-step guide, because I went through quite some trial and error. You’ll rather find a collection of related topics.

Features

The RPB’s main control is a webpage, hosted on the Raspberry Pi and accessible on pc or mobile phone, from the internet (remote) or from the local network. It allows to preview video and sound and to start and stop livestreaming to preconfigured destinations. There’s also a function to reboot the RPB, just in case…

The controls are very minimalistic, because the RPB is to be used by low-tech users. The RPB is deployed in a church, where each week holy mass is livestreamed.

For the administrator… there’s nothing. Most of the setup is hardcoded, which is not that bad, because the amount of code is very limited.

Here’s what the interface looks like:

blank

You can

 • enter a title and description for the stream,
 • preview the video and audio and
 • start the stream when ready to go.

Architecture

Let’s have a look at the overall architecture of the RPB.

blank

The bold arrows show how the video flows. The input ffmpeg is always running and launched by the nginx server. The output ffmpeg is only running when a livestream is being broadcasted. It is launched by my cgi script, after a negotiation with the youtube and facebook api’s to obtain the rtmp addresses to stream to.

Software tools

I’m more of a scripter than a programmer. There’s some html, cgi, python, bash and a tiny bit of javascript. And lots of configuration files.

The tools that do most of the work are ffmpeg, nginx and fcgiwrap. The youtube live streaming api and facebook graph api also come into play.

Equipment

My equipment list:

 • Raspberry Pi 4
 • HQ camera module
 • A canon 25mm C-mount lens from ebay
 • A UPS module 
 • A USB audio converter, connected up to our amplifier
 • A home-made control box featuring a button, a switch and a led, hooked up to the Pi’s GPIO pins (not sure how I’ll use it, though)

Remote access to the RPB

Most of my development is done at home, with the RPB in it’s fixed position at church. Therefor it’s important to have remote access.

The first step is to setup port forwarding on the router of the church network. 

The second step is to setup dynamic dns, so I can access the RPB using a fixed domain name. I use dynu, because it’s free and requires no monthly reconfirmations. On the RPB I have ddclient running, configured in /etc/ddclient.conf

protocol=dyndns2
use=web, web=checkip.dyndns.org/
server=api.dynu.com
login=************
password='************'
*****.ddnsfree.com

Running sudo ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet makes sure that ddclient is working OK.

Running sudo service ddclient start to launch the service.

Most of the time, I connect via mosh, providing ssh functionality and better coping with network hick-ups. If I need a GUI-tool, there’s realvnc

Ssh and vnc are preconfigured on the pi and only need activation via sudo raspiconfig.

These are the ports that I forward to the RPB:

blank

(the screenshot is old, I now use nginx i.o. lighttpd as web server, because it can handle rtmp video streaming)

Vnc can also be done through ssh tunneling, it’s probably safer, but also more cumbersome: after running ssh -L 1111:localhost:5901 pi@*****.ddnsfree.com, the RPB vnc server can be accessed via localhost:1111.

An alternative for access through port forwarding and dynamic dns, is using the wormhole concept, but I only found a commercial supplier Dataplicity, and even at the low price of $3 per month, I can spend that better.

On the local network, finding a headless Raspberry Pi has always challenged me, fiddling with fing on my mobile phone and commands like sudo nmap -sP 192.168.1.*, until I found out that it can run a bonjour service using the linux avahi service and make itself known for other devices using a hostname, defaulting to raspberrypi.local, which is of course configurable. Or you can find it by running avahi-browse --all

Raspberry Pi UPS

If someone switches off the power (which happens more than often), a naked Raspberry Pi is getting a hard shutdown, causing potential (fatal) corruption on the SD-card. 

There are different sorts of UPS modules available, with lithium batteries, with capacitors, with regular rechargeable batteries. The choices are plenty, but it was hard to find one that meets the Raspberry Pi 4 specs, with it’s 3A power supply, which I may need to feed the camera. 

I finally settled for UPS PIco HV4.0B Stack, a modular system where you can choose several types of batteries and combine it with capacitors. I only need power to guarantee a proper shutdown on powercuts, but I want to be on the safe side.

Nginx web server with rtmp module

It took me a while to find out how powerful the nginx web server is, with it’s rtmp module. It can be used to consume or produce streams, relay them or convert them to hls for web viewing, to only name a few things.

I installed it from source, adding the rtmp module, using the instructions here. This means that all nginx files are in /usr/local/nginx. I had to create my own service file, under /etc/systemd/system/nginx.service:

[Unit]
Description=The nginx server
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/usr/local/nginx/logs/nginx.pid
ExecStartPre=/bin/sleep 10
ExecStartPre=/usr/local/nginx/sbin/nginx -t -q -g 'daemon on; master_process on;'
ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx -g 'daemon on; master_process on;'
ExecReload=/usr/local/nginx/sbin/nginx -g 'daemon on; master_process on;' -s reload
ExecStop=-/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /usr/local/nginx/logs/nginx.pid
TimeoutStopSec=5
KillMode=mixed
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Because I had some problems with nginx trying to run before network was active, I changed the After= line and I added the line ExecStartPre=/bin/sleep 10

Another add-on is fcgiwrap, which I installed with apt. To make live easier, I want to run my cgi scripts as user pi, which is configured in /lib/systemd/system/fcgiwrap.service by adding under [Service]:

User=pi
Group=pi

To make sure these things are started automatically:

sudo systemctl enable nginx.service

sudo systemctl enable fcgiwrap

Nginx config file

My nginx.conf is in /usr/local/nginx/conf, because I compiled the program from source. It may be elsewhere if it’s installed from a package, but make sure you also have the rtmp module!

I’ll just run through the entries that I customized:

I want to run the server as user pi, that avoids lot’s of headaches when getting into cgi scripting. I know, it’s probably not secure, but you’ll see that I don’t really worry. I won’t do any ssl (https) stuff either.

user pi pi;

I think it’s convenient having all logging in /var/log/syslog. But even now, I still get parallell logging in /usr/local/nginx/logs/error.log

error_log syslog:server=unix:/dev/log,tag=nginx,nohostname,severity=info;

In following section, the main architecture block is setup. 

 1. The rtmp module is listening on port 1935 for rtmp input
 2. It launches the ffmpeg process that will be providing this input. 
 3. It converts the input into hls video files
 4. It pushes (copies) the input to port 1936

Note how rtmp addresses are composed of a domain and a port and then an “application” name, followed by a “stream” name. The stream name is defined by the application that creates the stream, it is not part of the nginx configuration. In the topic on ffmpeg, I discuss the ffmpeg command that is run in the ffmpeg.sh script and you’ll see that the full rtmp address is “rtmp://localhost:1935/webcam/hhart”.

rtmp {
  server {
    listen 1935;
    chunk_size 4000;
    application webcam {
      live on;
      hls on;
      hls_path /tmp/webcam;
      deny play all;
      push rtmp://127.0.0.1:1936/webcam/;
      exec_static /usr/lib/cgi-bin/ffmpeg.sh;
      respawn on;
    }
  }
}

The following entries are all inside the http { … } block.

Also the access log goes into syslog:

access_log syslog:server=unix:/dev/log,tag=nginx,nohostname,severity=info combined;

The following entries are nested in a server { listen 80; …} block.

My user interface is a cgi webpage. It is in /usr/lib/cgi-bin. Cgi requires fcgiwrap to be installed and running! I had some trouble because the default nginx.conf referred to a fastcgi_params file that didn’t exist, but which I eventually found in /usr/local/nginx/conf.

location /cgi-bin/ {
    gzip off;
    root /usr/lib;
    fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
    include /usr/local/nginx/conf/fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/lib$fastcgi_script_name;
}

Because I have only one active webpage, I map it to the root address of the server.

rewrite ^/$ /cgi-bin/stream_auto.cgi;

In the rtmp section, hls files were produced, and here’s where they will be served to the outside world. 

location /webcam {
  add_header 'Cache-Control' 'no-cache';
  add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*' always;
  add_header 'Access-Control-Expose-Headers' 'Content-Length';
  if ($request_method = 'OPTIONS') {
    add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
    add_header 'Access-Control-Max-Age' 2592000;
    add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8';
    add_header 'Content-Length' 0;
    return 204;
  }
  types {
    application/dash+xml mpd;
    application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
    video/mp2t ts;
  }
  root /tmp/;
}

The user interface cgi script

The user interface for the RPB is a cgi script written in python. It’s very custom-made, so I’m going to extract some parts and explain.

The script is called stream_auto.cgi. It is in the /usr/lib/cgi-bin directory that is known in the nginx configuration and I also redirect the domain root address to this script.

The configuration of available streams is hard-coded. We typically broadcast to one youtube channel and two facebook pages simultaneously. I’ve hardcoded another set of outputs for testing, I switch between both by changing the code.

streams_real = [
    {  
      'name': "Parochie Heilig Hart Antwerpen",
      'type': "youtube",
      'view': "https://www.youtube.com/channel/UCHEqX9lP-1Ro2zHy0kIdWwA/live"
    }, 
    {  
      'name': "Federatie Warm-Noord",
      'type': "facebook",
      'view': "https://www.facebook.com/Federatie-Warm-Noord-106892174602365/live/"
    }, 
    {  
      'name': "Parochie Heilig Hart Antwerpen",
      'type': "facebook",
      'view': "https://www.facebook.com/antonius.heilighart.antwerpen/live/"
    }
]

To preview the hls stream, I use video.js in my webpage. Here’s the html code from my jinja template. I recall that video.js is a pain in the *** to get styled. Even resizing it seems to be utterly impossible.

<style>
body {
  text-align: center;
}
div.video {
  padding: 12px;
}
.video-js {
  margin: auto;
}
</style>
<link href="//vjs.zencdn.net/7.8.2/video-js.min.css" rel="stylesheet">
<script src="//vjs.zencdn.net/7.8.2/video.min.js"></script>

<div class="video">
  <video id="my-video" class="video-js vjs-default-skin" 
    autoplay controls preload="auto" vjs-big-play-centered 
    data-setup='{}'>
    <source src="/webcam/hhart.m3u8" type="application/x-mpegURL"/>
  </video>
</div>

There’s a single cgi webpage, but the contents is conditionally rendered using a single jinja template with the necessary {% if …%} {% endif %} clauses. One thing the script will do, is to check if the output ffmpeg process is running. If it is running, the stop button is visible, if not, the start button. 

Here’s my very basic bash script that checks of the output ffmpeg is running (knowing that it reads from port 1936 on the nginx server!)

#!/bin/bash
ps -ef | grep -E "ffmpeg.*:1936" | grep -v grep

And here’s how to run this in python:

ps = subprocess.getoutput('./pffmpeggrep.sh').split()

The pid is retrieved from ps[1], which I’ll need when processing the stop action, killing this process.

The webpage has two cgi forms. One for starting the streaming and one for stopping the streaming. The latter is simple: kill the output ffmpeg. Youtube and facebook will notice that the stream has stopped and stop the broadcasts. The former is more complex, involving initiation of the broadcasts via the youtube and facebook api’s.

This is the form for starting the streaming: 

<form action="/cgi-bin/stream_auto.cgi" method="post">
    <input type="hidden" name="action" value="start">
    <p>Titel:<br/><input type="text" name="title" value="{{ liturgical_day|e }}" size=40></p>
    <p>Beschrijving:<br/><textarea name="description" rows=4 cols=40>Live H. Mis vanuit de Heilig-Hartkerk</textarea></p>
    <p>Wachtwoord:<br/><input type="password" name="password"></p>
    <p><input type="submit" value="Start streaming"></p>
</form>

When the page is loaded after clicking this button, this is how the input parameters are retrieved in python:

# get POST parameters
form = cgi.FieldStorage()
action = form.getvalue('action')

Starting the streaming involves these steps:

 1. running create_broadcast.py to get the youtube rtmp address (see the topic about the youtube livestream api for more details)
 2. running facebook-live-video.py to get the facebook rtmp address (see the topic about the facebook livestream api for more details)
 3. launching an ffmpeg process that reads from the rtmp stream that nginx pushes to port 1936 and copies it to all of the youtube and facebook rtmp addresses.

This is how the ffmpeg command is composed and how it is launched as a daemon process:

command = "/usr/lib/cgi-bin/ffmpeg -f flv -listen 1 -i rtmp://127.0.0.1:1936/webcam/"
for stream in streams:
  command += " -c copy -f flv '" + stream['rtmp'] + "'"
os.system("daemon --stdout=daemon.info --stderr=daemon.err -- %s" % command)

One advantage of building your own streaming platform is that you can enrich it with custom features. Here I fetch from some 3rd party website the name of today’s  liturgical day, to put it in the title field as default entry:

# get liturgical day
date = datetime.datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
url = "https://publication.evangelizo.ws/NL/days/" + date
resp = requests.get(url).text
data = json.loads(resp)
liturgical_day = data['data']['liturgic_title']

Another feature on the website is a button to reboot the pi, in case something’s wrong with the preview.

This bash script is launched by the cgi script and will schedule a reboot within 5 seconds. All the weird redirectioning is required so the cgi script won’t be waiting for the reboot to happen.

#!/bin/bash
( sleep 5 ; sudo reboot ) &>/dev/null & disown 

Five seconds is enough for the cgi script to return a webpage confirming that the reboot is ongoing and including a tiny bit of javascript that will automatically return the user to the main webpage after 2 minutes. I’ll just print the whole reboot cgi script here, because it’s compact and still gives a good idea of how all the html/cgi/python is hanging together:

#!/usr/bin/python3
from jinja2 import Template
import subprocess, shlex
import os
import cgi, cgitb
import logging
cgitb.enable() # this will display trace information in the browser
tm = Template('''Content-type: text/html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Heilig Hart Livestream</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <style>
        body {
          text-align: center;
        }
        </style>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    </head>
    <body>
        <h1>Heilig Hart Livestream</h1>
        <p><a href="/">Ga terug naar het hoofdscherm</a></p>
        {% if reboot %}
        <script>
          setTimeout(function(){
           window.location.href = '/';
          }, 120000);
        </script>
        <p>Deze pagina schakelt over 2 minuten terug naar het hoofdscherm.</p>
        <p>(na een reboot kan het nog even duren voor je weer beeld krijgt!)</p>
        {% endif %}
        {% if report %}
        <h2>Rapport</h2>
        <pre>{{ report|e }}</pre>
        {% endif %}
        {% if not reboot %}
        <form action="/cgi-bin/shutdown.cgi" method="post">
            <input type="hidden" name="action" value="reboot">
            <p>Wachtwoord:<br/><input type="password" name="password"></p>
            <p><input type="submit" value="Reboot"></p>
        </form>
        {% endif %}
    </body>
</html>
''')
report = ''
reboot = False
def main():
  global report
  global reboot
  # get POST parameters
  form = cgi.FieldStorage()
  action = form.getvalue('action')
  # handle actions
  if action == 'reboot':
    if not form.getvalue('password') == "*****": 
      report += "Wrong password"
    else:
      subprocess.getoutput('./shutdown.sh')
      report += "Rebooting... "
      reboot = True
  output = tm.render(
      report=report,
      reboot=reboot
  )
  print(output)
main()

Youtube livestream api

Probably the most important feature of the RPM is the automated streaming. No need to go to studio.youtube.com in a browser (on pc, not supported on mobile!), set up the stream and then launch the rtmp stream on some other application or device. It’s all done automatically through the api. 

I script my automation in python, so I had to install the client library first: python3 -m pip install google-api-python-client. Some extra packages were needed, but the error messages while running my script were clear enough.

As a starting point, I took the sample script create_broadcast.py. I ported it to python 3 (mainly print statements). It needed an update in the insert_stream() function, because it was missing some required parameters: framerate="variable", ingestionType="rtmp", resolution="variable". I set enableAutoStart and enableAutoStop in the insert_broadcast() function. I added some code to fetch the rtmp address from this response: insert_stream_response["cdn"]["ingestionInfo"]. Finally, I replaced print() by logging.info() and I reserve the stdout for a json string containing the information that I really need: the video id and the rtmp address.

The most important prerequisite to get the script running, is authentication. It’s a two-stepped approach: you have to authenticate once to your google account, some credentials are stored in a file, which is then used for authorizing subsequent runs of the script. This is how it’s done:

 1. go to google cloud console and create (or open) a project and activate the Youtube Data API v3 
 2. still in the google cloud console, create an oauth 2.0 client ID for a desktop app, covering scope https://www.googleapis.com/auth/youtube 
 3. download its client_secrets.json, this file has to be kept with the script (the script contains a path where it will look for it), mind: this isn’t the credentials file for accessing the api, that comes later!
 4. now run create_broadcast.py --noauth_local_webserver, open the displayed url in a browser, select the user account and the youtube channel you want to authenticate with and return the code to the script.
 5. if all goes fine, the script will now create a new stream on your youtube channel (you can see it on studio.youtube.com as a scheduled live video), but it will also produce a file create_broadcast.py-oauth2.json containing credentials that will be used to authenticate the next time the script is run. To be able to use different accounts/channels (e.g. for testing), I changed the script so I can have a set of these files, one for each account/channel, which I can select using an extra command line parameter.

Facebook livestream api

For facebook, there is no python client library, and no sample code. And documentation that only becomes clear after you understand its content (you know, it’s meant to be the other way around). At some point I thought that I had to go through app review and create a business account to get the api working, but that proved wrong. That’s only needed if you want to have an app that allows external users to send data through the api to your pages. Because I have a role on the pages where I want to publish live video, and no other user accounts are involved, it works without app review.

As for the missing client library, no big deal either, because the graph api is a very clean rest api. I had more trouble with finding out how urllib works on python3 than with finding out which requests to make (hey, requests seems the better alternative for urrlib).

Authentication is two-stepped: in the first step you create long-lived access tokens for each page you want to publish on. In the second step, these tokens authorize the use of the api, without the need for a personal login.

Very first step is creating an app: https://developers.facebook.com. Note down your app id and app secret.

For authentication step 1, I have a script facebook-token.py:

input: a short-lived user access token, which you can obtain by visiting the graph explorer and making sure these permissions are selected: publish_video, pages_show_list, pages_read_engagements, pages_manage_posts. Just copy the token on the right, you don’t have to do anything in the big fields.

input (I have it hardcoded in the script): the app id and the app secret.

step 1: turn the short-lived user access token into a long-lived user access token:

# build the URL for the API endpoint
host = "https://graph.facebook.com"
version = "/v9.0"
path = "/oauth/access_token"
params = urllib.parse.urlencode({
  "grant_type": "fb_exchange_token",
  "client_id": app_id,
  "client_secret": app_secret,
  "fb_exchange_token": short_lived_user_access_token})
url = "{host}{version}{path}?{params}".format(host=host, version=version, path=path, params=
params)
# open the URL and read the response     
resp = urllib.request.urlopen(url).read()  
# convert the returned JSON string to a Python datatype 
me = json.loads(resp)
long_lived_user_access_token = me['access_token']

step 2:  obtain long-lived user access tokens for all the pages that you manage:

# build the URL for requesting the long-lived page access token
path = "/me/accounts"
params = urllib.parse.urlencode({
  "access_token": long_lived_user_access_token})
url = "{host}{version}{path}?{params}".format(host=host, version=version, path=path, params=params)
# open the URL and read the response
resp = urllib.request.urlopen(url).read()
# write the output to a json file
with open('facebook.json', 'w') as outfile:
  json.dump(json.loads(resp), outfile, indent=4)

output: as you can see, is a json file in which you’ll easily find the required access tokens.

The above steps should be done only once.

For the live streaming itself, I have another script, facebook-live-video.py:

input: the name of the page

step 1: the script uses the page name to look up the long-lived page access token in the json file

# get long-lived Facebook page access token
with open('facebook.json') as json_file:
    data = json.load(json_file)
long_lived_page_access_token = ""
for page in data["data"]:
  if page["name"] == page_name:
    long_lived_page_access_token = page["access_token"]
    break

step 2: call the api to obtain the stream info, including the rtmp address:

# build the URL for the API endpoint
host = "https://graph.facebook.com"
version = "/v9.0"
path = "/me/live_videos"
params = {
  "status": "LIVE_NOW",
  "title": broadcast_title,
  "description": broadcast_description,
  "access_token": long_lived_page_access_token}
url = "{host}{version}{path}".format(host=host, version=version, path=path)
# open the URL and read the response
resp = requests.post(url, params=params).text
# print the returned JSON string 
print(json.dumps(json.loads(resp), indent=4))

If you’re working with access tokens, find out what each token contains using the access token debugger: https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken

V4l2 and ffmpeg

Typical ffmpeg commands take a long chain of command line parameters. It’s only after a while of experimenting, that I found out that there’s actually some structure in these parameters. Take e.g. this command, which I use to read the video stream from the camera and output it as an rtmp stream into nginx:

/usr/lib/cgi-bin/ffmpeg -f v4l2 -framerate 30 -video_size 1280x720 -input_format h264 -i /dev/video0 -f alsa -ac 2 -i hw:2 -codec:v copy -codec:a aac -b:a 128k -ar 44100 -strict experimental -f flv "rtmp://localhost:1935/webcam/hhart"

There are actually three blocks:

 1. the video input: -f v4l2 -framerate 30 -video_size 1280x720 -input_format h264 -i /dev/video0
 2. the audio input: -f alsa -ac 2 -i hw:2
 3. the output: -codec:v copy -codec:a aac -b:a 128k -ar 44100 -strict experimental -f flv "rtmp://localhost:1935/webcam/hhart"

Each input block ends with an -i argument, identifying the source device. For me, /dev/video0 is my HQ camera module, controlled by the v4l2 video driver, and hw:2 is an USB audio input, controlled by the alsa audio driver. You may have different devides if you have different devices or drivers installed. Run arecord -l to see your audio input devices. If the USB adapter is card 2, you have to specify "-f alsa -i hw:2".

The output format ‘flv’ stands for flash video, a container that supports h.264 video and aac audio and that can be transferred over the rtmp protocol. You can add additional output blocks, which I’ll address elsewhere.

It is interesting to notice that I don’t convert the video in the output: my video codec is ‘copy’. The camera delivers the video in h.264 format, which ffmpeg forwards unaltered to the output, only adding the audio signal. This is of course very beneficial for the cpu load!

The data that comes out of /dev/video0 is produced by the v4l2 linux video driver. It has quite some settings to tweak, but so far I only changed the bitrate, setting it like this: v4l2-ctl --set-ctrl video_bitrate=2500000 which is 2500 kbps, suitable for youtube and facebook streaming. A more user friendly way to control the camera settings is to install python3 -m pip install git+https://github.com/antmicro/pyvidctrl, an ncurses graphical interface.

I’m not too familiar with how the audio is processed, but there is the alsamixer application to adjust volume.

An alternative for using the v4l2 drivers, is the uv4l application, which is run from the command line as a normal user, contains its own drivers for the camera and also produces a /dev/video* device. uv4l comes with its own html-server-based toolset, which I had a look at, but it didn’t suit my purposes.

On the raspberry pi os you also get the raspivid application. It can be maily useful to get an instant camera reading using the command raspivid -t 0, for when you’re e.g. finetuing the v4l2 settings, or manually focusing the lens.

The ffmpeg build that is packaged with the raspberry pi os didn’t work for me, so I had to recompile it. To see how an ffmpeg binary was built, just run it. Mine says:

 built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
 configuration: --enable-indev=alsa --enable-nonfree --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-openssl --enable-gmp --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libsoxr --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libxml2 --enable-libzimg

Especially the options nonfree and openssl are important to get into facebook, which requires rtmps i.o. rtmp.