Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Al degenen die het teken van de verwerping dragen verachten het Weesgegroet en het rozenhoedje

In zijn boek De dignitate Rosarii schrijft de zalige Alanus de Rupe de volgende woorden van de allerheiligste Maagd, naderhand door Cartagena overgenomen: Weet wel, mijn zoon, en maak het aan allen bekend, dat het een waarschijnlijk en ernstig symptoom van eeuwige verwerping betekent, wanneer iemand zich afkerig, lauw en nalatig toont in het bidden van het Weesgegroet, want het Weesgegroet bracht de verlossing aan heel de wereld: Scias enim et secure intelligas et inde late omnibus patefacias, quod videlicet signum probabile est et propinquum aeternae damnationis horrere et attediari ac negligere angelicam salutationem, totius mundi reparativam. Deze woorden zijn zeer troostrijk, maar tevens zeer onheilspellend. Als ze niet afkomstig waren van zulk een heilige man, zou men er moeilijk in kunnen geloven. Trouwens vóór hem had reeds de heilige Dominicus in diezelfde geest gesproken, en na hem nog andere grote mannen. Een ervaring van eeuwen staat er achter. Men heeft telkens opnieuw kunnen vaststellen, dat al degenen, die het teken van de verwerping dragen, zoals ketters, godlozen, hoogmoedigen en wereldlingen, het Weesgegroet en het rozenhoedje haten of verachten.

Ketters leren nog wel het Onzevader bidden, maar niet het Weesgegroet, noch de rozenkrans. Ze hebben er een afkeer van; nog liever zouden zij een slang bij zich dragen dan een rozenkrans.

Ook verwaande katholieken, bezield als ze zijn met dezelfde neigingen als hun vader Lucifer, verachten het Weesgegroet, tonen zich onverschillig ervoor, en beschouwen de rozenkrans als een kwezeldevotie, alleen maar goed voor onwetenden en analfabeten.

Daar staat dan de andere ervaring tegenover, dat degenen, die ook anderszins duidelijke tekenen van uitverkiezing vertonen, veel van het Weesgegroet houden, het met smaak en liefde bidden. Hoe inniger ze met God verenigd worden, des te meer voelen zij er zich toe aangetrokken. Zo zei de heilige Maagd ook tot de zalige Alanus met de woorden, die op het boven geciteerde volgen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)