Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Alle engelen zingen Maria zonder ophouden toe

Van dag tot dag en van het ene einde van de aarde tot het andere, in het hoogste van de hemel en het diepste van de afgronden, verkondigt de hele schepping de lof van de bewonderenswaardige Maria: de negen engelenkoren, mannen en vrouwen, jong en oud, alle standen en kloosterorden, goede en slechte mensen. Ja, zelfs de duivels voelen zich genoodzaakt haar goedschiks of kwaadschiks gelukkig te prijzen; zo sterk dringt de waarheid zich aan hen op. De heilige Bonaventura zegt, dat in de hemel alle engelen haar zonder ophouden toezingen: Sancta, sancta, sancta Maria, Dei genitrix et virgo (Heilig, heilig, heilig Maria, Moeder van God en Maagd). Hij zegt, dat zij haar dagelijks ontelbare keren de engelengroet brengen: Ave Maria, enzovoorts, terwijl zij voor haar neerknielen. Zij vragen haar of zij zo goed wil zijn hen met een bevel te vereren. Volgens de heilige Augustinus legt zelfs Michael, ofschoon de voornaamste onder de hofdienaren van God, de grootste ijver aan de dag om haar persoonlijk of door anderen hulde te bewijzen. Steeds staat hij klaar voor de eervolle opdracht een van haar dienaren te gaan helpen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)