Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Alle ware kinderen van God en uitverkorenen hebben God tot Vader en Maria tot Moeder

Zoals voor de natuurlijke, lichamelijke geboorte de tussenkomst wordt vereist van een vader en een moeder, zo ook bij de bovennatuurlijke en geestelijke voortbrenging God, onze vader en Maria, onze Moeder. Alle ware kinderen van God en uitverkorenen hebben God tot Vader en Maria tot Moeder. Wie Maria niet tot Moeder heeft, bezit evenmin God als Vader. Zo komt het, dat de verworpenen, zoals ketters en schismatieken, die de allerheiligste Maagd haten of met verachting en onverschilligheid beschouwen, God niet tot Vader hebben, wat zij ook beweren, om dat zij Maria niet tot Moeder hebben. Want indien zij werkelijk hun Moeder was, dan zouden zij haar wel beminnen en hoogachten, zoals ieder rechtgeaard kind natuurlijkerwijze doet ten opzichte van zijn moeder, die hem het leven schonk. Een feilloos en ondubbelzinnig teken om uit te maken of men met een uitverkorene dan wel met een ketter, een dwaalgeest of een verworpeling te doen heeft, is, dat deze laatsten zich enkel misprijzend en onverschillig over de allerheiligste Maagd uitlaten. Met woorden en daden, openlijk of bedekt, soms onder heel mooie voorwendsels, proberen zij de Mariaverering en Marialiefde af te breken. God, de Vader heeft nu eenmaal niet gezegd, dat Maria ook in hen haar verblijf zou nemen; het zijn Esaus.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)