Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Christus' woord

76. Vijfde Zondag na Driekoningen

„Het woord van Christus wone rijkelijk onder u” ( Kol.3, 16 ; epistel). Een waarlijk apostolische wens die Paulus naast vele andere in dit epistel tot zijn christenen richt. Wat bedoelt hij daarmee? Wat betekent „Christus' woord” ? Het evangelie dat door de apostelen werd gepredikt, het woord over Christus en dat van Christus uitgaat, de boodschap waarvan de Heer bron is en inhoud en kracht. Op een andere plaats schrijft Paulus hierover: „Hiervoor dank ik God onophoudelijk, dat gij mijn prediking niet hebt opgenomen als mensenwoord, maar, gelijk zij waarlijk is, als woord van God en dat ook werkt in u die gelooft” ( 1 Thess.2, 13 ).

1. Het heilig evangelie, „het ene, viervormige, door één Geest tezaamgehouden” ( Irenaeus ), bevat de blijde boodschap over Christus. „Het evangelie brengt ons iets uitgelezens: de komst van de Heiland, onze Heer Jezus Christus, zijn lijden en zijn verrijzenis. De geliefde profeten hebben Hem slechts aangekondigd, maar het evangelie is het summum der onvergankelijkheid. Alles is even schoon, zo gij slechts geloof met liefde weet te verenigen” ( Ignatius ,Philad.9, 2). De Schrift niet kennen betekent Christus niet kennen, zegt Hieronymus . Dáár vinden wij zijn beeld, levend en menselijk, goddelijk en verheven, zoals het ons geopenbaard is geworden. Daar ontspringt een zuivere en sterke stroom, daar ontvangen wij „de woorden van het eeuwige leven” .

2. Die woorden zijn geen dode letter, geen vervlogen klank. Voor de wereld die niet gelooft zijn zij als een dode taal geworden die men niet meer verstaat. Maar het woord over Christus is tevens van Christus uitgaande kracht „die werkt in u, zo gij gelooft” . „Het evangelie is een goddelijke kracht ter zaligheid voor iedereen die gelooft” ( Rom.1, 16 ). „Gods woord is levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend zwaard, dóórdringend tussen ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook der neigingen en overdenkingen van het hart” ( Hebr.4, 12 ). Het blijft tot ons gericht, ook nu, tot u en mij en tot ieder van ons. Het bezit altijd die goddelijke kracht die in het uur der genade wonderen werkt, als bij Sint Antonius de Kluizenaar , toen hij in de kerk de woorden van het evangelie vernam: „Wilt gij volmaakt zijn, verkoop dan wat gij bezit, geef het de armen en volg Mij” . Hij had ze misschien al honderdmaal gehoord zoals wij allen, maar die éne keer troffen ze hem in het hart. Hoe voerde ze letterlijk uit en werd de heilige die wij vereren.

3. Het leven der christenen is als doordrenkt van dit goddelijk woord. Want de Kerk is een milde moeder, zij is als „de trouwe en wijze knecht die op zijn tijd de maat tarwe uitdeelt” .

De liturgie bevat een bloemlezing van de Heilige Geest, maar dit boek is levend, gedragen door het gezag van Gods Woord, vertolkt door de biddende gemeenschap van Christus' Lichaam, weelderig uitgespreid over de jaarkring der mysteriën, afgestemd zelfs op het natuurlijke rhythmevan de loop der zon en de gang der seizoenen. Een wonderbare dagorde en een goddelijk „jaar der goedheid” .

Maar het ontbreekt ons aan de geest van geloof die ons het woord Gods doet waarderen en smaken boven alle schrifturen der mensen. Christus' woord is onvervangbaar. Wij zoeken surrogaat. Wij stellen onze ziel niet open voor die oude en stoere kracht die eeuwig jong blijft en niets van haar goddelijke energie heeft ingeboet. Christus' woord woont niet meer rijkelijk onder ons zoals het woonde en leefde onder de generaties der oude christenheid. Wij zijn met boeken overstroomd en worden bedolven onder een stortvloed van papier en stortvloeden van klanken. En wij dreigen het éne noodzakelijke niet meer te horen. „Nooit wijke uit uw hand en van uw ogen het heilige boek. Alles wat wij in de goddelijke Schriften lezen, heeft ook wel aan de oppervlakte zijn glans en schittering, maar de kern smaakt zoeter. Wie de pit wil eten, kraakt de noot” ( Hieronymus ).

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)