Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De uitverkoren Maagd

380. Onze Lieve Vrouw Boodschap 25 maart

„Weest gegroet, gij Hoogbegenadigde… Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar u woord” (evangelie).

In de stilte van een huisje te Nazaret en de onbekendheid van een verachtelijk vlek, in een vergeten hoek van de wereld vindt de boodschap van de aartsengel Gabriël plaats en de menswording van het goddelijke Woord in de schoot der Maagd. De enige getuige, de enige mens die deelneemt, mogen wij zeggen, aan gebeurtenissen die de gang der geschiedenis wenden, is een Joods meisje, dat niemand kent. Maar schilders en dichters van alle christeneeuwen hebben de annunciatie verheerlijkt en haar gemaakt tot het schoon en lieflijk tafereel dat het hart van de gelovige verheugt. „Zie, van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen.” Als ooit een profetie werkelijkheid werd, dan deze! — Stellen wij ons het vertrouwde tafereel voor ogen en overwegen wij deze drie punten: de nederigheid Gods, de begenadiging der Maagd en haar voorbeeld van deugden.

1. „Non horruisti virginis uterum” , zingen wij in het Te Deum , misschien meestal gedachteloos: „toen Gij de verlossing des mensen op U naamt, zijt Gij niet teruggeschrokken voor de schoot der Maagd .” Zonder dat wij tekort doen aan de glorie der allerzuiverste en allerheiligste Maagd moeten wij zeggen, dat door de menswording de ontlediging Gods een feit werd. In het heiligdom der Moedermaagd nam het goddelijk Woord de knechtsgestalte aan. Daardoor legde de Zoon niet alleen de grondslag voor alle komende vernedering tot de kruisdood toe, maar de menswording zelf was de fundamentele vernedering. Toen werd het Woord vlees, God werd mens, zoon der vrouw, onze broeder, in alles aan ons gelijk behalve in de zonde. Wij aanbidden U, Christus, en loven U…

2. „Wees gegroet, vol van genade.” Het mysterie der menswording vervult ons altijd opnieuw met eerbiedige verwondering en dankbare bewondering voor de neerdaling Gods. Hoe is God de mens nabij gekomen! Hoe is de mens door God verheven! Welk een openbaring van Gods liefde! God draagt een menselijk gelaat en spreekt de taal der mensen. Hij heeft onze verhoudingen aangenomen. En Maria is de uitverkorene door wie dit onpeilbaar geheim zich verwezenlijkt heeft. Moeder zou zij worden van de Zoon van de Allerhoogste. Waarlijk vol van genade en de Heer is met haar. Op haar woord daalt de kracht Gods over haar neder, de heilige Drieëeenheid neigt zich tot haar en de Zoon neemt ons vlees aan in haar schoot. „Zalig door hemelse boodschap, vruchtbaar door Gods Geest, de Begeerde der volken nam in U woon” (hymne der metten). Negen maanden draagt zij het Woord Gods onder haar hart en bewaart Het in haar geest. Zalige tijd, door niets gestoorde innigheid!

3. Want aan de goddelijke uitverkiezing beantwoorde en door de genade werd in Maria een zo zuivere, eenvoudige en sterke vereniging met God teweeggebracht als wij ons niet vermogen in te denken. Laten wij eerbiedig daarbij verwijlen… En zien wij naar die deugden, die van haar eenheid met God voorwaarde en teken zijn en die wij van verre mogen navolgen. De ingetogenheid: reeds de kerkvaders spreken daarvan en de kunstenaars beelden Maria gaarne af in de eenzaamheid van haar bidvertrek met de bijbel in de hand. Dit is méér dan vrome fantasie. Het Magnificat bewijst hoezeer haar geest doordrenkt was van de geest en de woorden zelfs de psalmen en gebeden van het Oude Testament . — En de nederige, volkomen onderwerping en overgave aan Gods welgevallen: „Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” Zonder liefde voor Gods wil is het onmogelijk Hem zo te behagen dat wij ons geluk kunnen vinden in de eenheid met Hem. „Hier is zij in beeld gebracht, die de sleutel draaide om de opperste liefde te openen” ( Dante ).

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)