Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De verjaardag van onze hemelse Moeder

391. Onze Lieve Vrouw Geboorte 8 september

„Uw geboorte, o Moeder Gods, Maagd, heeft heel de wereld vreugde aangekondigd, want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid, Christus, onze God” (antifoon magnificat , IIde Vespers).

1. De verjaardag van moeder is een eerste klas feestdag voor de kinderen. De kinderen geven moeder het mooiste en fijnste wat zij vinden en verwerven kunnen, maar moeder geeft altijd nog meer aan de kinderen.

Wij herdenken heden de dag waarop God de uitvoering begon van zijn eeuwig en wonderbaar heilsbesluit, de geboorte van haar uit wie de zon der gerechtigheid zou opgaan. De wereld wist het niet, maar God heeft de geboorte der volkomen Reine met vreugde begroet, de engelen hebben zijn raadsbesluit aanbeden; de natuur een geheimzinnige siddering van blijdschap gevoeld, omdat zij geboren werd wier Zoon ook de barensweeën der schepping zou beëindigen: „Uw geboorte kondigde heel de wereld vreugde aan…”

Haar glorie is: Theotokos , Godsmoeder, zoals het concilie van Ephese haar schoonste naam bekrachtigde. De antifoon zegt het weer op prachtige wijze: „want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid, Christus, onze God” .

2. Uit het epistel . Hier spreekt de moeder Gods tot ons in de taal der goddelijke wijsheid: „Zalig de mens die naar mij luistert, die alle dagen waakt aan mijn poort en aan mijn deur de wacht houdt. Wie mij vindt, vindt het leven en verwerft heil van de Heer” ( Prov.8, 34. 35 ). Nadat God eenmaal door haar aan de wereld zijn enige Zoon als Zaligmaker heeft geschonken, heeft Jezus haar gemaakt tot uitdeelster van zijn schatten. En zij deelt Jezus' genaden uit niet als rentmeesteres, maar als een moeder, dat is, in milde overvloed, niet als dienstmaagd, maar als koningin des hemels, met vorstelijke mildheid.

Zielen die deze waarheid ten einde toe durven geloven en beleven, vinden werkelijk „het leven en goddelijk heil” . Lezen wij niet van alle heiligen, dat zij een sterke en tedere godsvrucht hadden tot onze zoete Moeder? Of liever gezeggd allen die haar werkelijk beminnen, komen tot de heiligheid die immers eerst het volle leven is.

Hoe beminnen wij haar het best? Door haar te laten begaan, door „op haar armen zachtjes te sterven aan onszelf en ons door haar door de donkere tunnel te laten dragen” ( Edward Poppe ). Want Moeder is mild en wonderlijk goed, maar ook zuiver als het licht. Aan haar handen is Jezus' zaak veilig toevertrouwd en zij verdoezelt die eisen der goddelijke liefde niet. En toch gaat met haar alles zoveel gemakkelijker voor wie nederig en ingetogen wil zijn. „Het goddelijke leven gelijkt op een vrucht wier schoonheid wel velen vermoeden, doch alleen de ziel die aan zichzelf afgestorven en grootmoedig trouw leeft, kan haar schoonheid genieten” (Im Banne der Dreieinigkeit,p.66).

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)