Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De volheid van het heil

204. Pinksterdinsdag

In het evangelie lezen wij heden een gedeelte van de gelijkenis van de Goede Herder ( Joh. 10, 1-10 ). Het is een andere passage dan die welke ons op de tweede Zondag na Pasen door de liturgie werd voorgehouden, en welke meer de persoon van de Goede Herder zelf in het middelpunt plaatste. Vandaag valt de nadruk veeleer op het heil dat ons door de Heiland is geschonken.

1. De voornaamste gedachte die de liturgie ons wil inprenten, vinden wij, zoals dikwijls, in het laatste vers van het evangelie: „Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden hebben en leven in overvloed” . Dit overvloedige heil, deze overstromende bron van zuiver en bovennatuurlijk geluk wordt ons gegeven door de Heilige Geest. Zijn gave aan de Kerk en aan de zielen die de Kerk waarachtig trouw blijven, is dat heil dat alle goeds in zich bevat. En Jezus is de Deur waardoor de schapen inen uitgaan. Zijn passie heeft voor ons de Geest verdiend, zijn verheerlijking deelt Hem aan ons mede. De voorwaarde waarop wij aan die overvloed des Geestes deelachtig worden is, dat wij Jezus' stem verstaan en Hem volgen, dat wij geloven . Dat wij ons niet laten leiden door onze eigen gedachten en niet door de leuzen van de wereld en niet door de praktijken van de mensen, maar door zijn stem. En zijn stem spreekt: „Wees barmhartig, volg Mij na, verlies uw leven om dat andere leven te vinden, bemin uw naaste, vertrouw zonder aarzelen op de Vader in de hemel.” Dan „zullen wij gered worden, veilig inen uitgaan en de weide vinden” . Dan ontvangen wij de volheid van zijn heil die onuitsprekelijk is. Dan wordt de genade des Geestes in ons „een bron van steeds opwellend water dat eeuwig leven geeft” ( Joh. 4, 14 ). Moge deze genadevolle week de heilige Geest ons het „inzicht van Christus” ( 1 Kor. 2, 16 ) schenken en de kracht om naar dit inzicht te leven. Mogen wij heden duidelijk beseffen wat er in de korte tijd van ons aardse bestaan op het spel staat, welke mogelijkheden ons door Gods goedheid worden geboden, elke dag opnieuw. Mogen wij helder inzien dat onze eigen zelfzucht en de geest van de wereld ons verwarren en onze blik vertroebelen.

2. Want de gevaren die ons bedreigen en die ons beletten tot de volheid van Jezus' heil te geraken, zijn zeer reëel. Het evangelie spreekt van dieven en rovers die de schapen in het verderf storten. En het is opmerkelijk dat alle gebeden der mis heden melding maken van de weerstanden die Gods Geest in ons moet overwinnen. Zijn kracht moet onze harten zuiveren (oratie). Hij moge onze geest herstellen, want Hij schenkt de vergiffenis van alle zonden (postcommunie). Het offer der mis moge ons louteren om de deelname aan het heilig mysterie waardig te worden (offergebed).

Wij moeten begrijpen dat met deze algemene bewoordingen zeer bepaalde dingen zijn bedoeld die in het leven van ieder onzer de werking van Gods genade in de weg staan: zelfzucht, lauwheid, oppervlakkigheid, gebrek aan vertrouwen, edelmoedigheid en volharding, besmetting met de geest van de wereld.

Het is Christus' wil dat wij althans, de door zijn genade uitverkorenen en bevoorrechten boven de overgrote meerderheid der mensen, komen tot die volheid van heil en heiligheid welke zijn liefde voor allen bereid houdt. Laten wij tenminste zijn liefdevolle bedoelingen begrijpen en verwezenlijken. Laten wij edelmoedig en standvastig alles bestrijden wat zich in ons tegen zijn genade verzet. Dit betekent niets anders dan dit éne: verloochen de zelfzucht en draag Hem uit liefde het kruis na. De radicale en volhardende zelfverloochening is de enige, zekere en korte weg tot de heiligheid. En daarmee onafscheidelijk verbonden is het gebed, de beschouwing van de Heer, de overweging der goddelijke dingen, de innige deelname aan de mysteriën der Kerk. Laat ons geen ogenblik langer dralen om vreugdevol deze weg in te slaan. Hoe zouden wij op ons sterfbed elke aarzeling betreuren! Hoe eenvoudig, recht op het doel afgaand, zonder menselijke spitsvondigheid, zonder omweg van redenering en halfheid is die weg van kruis en beschouwing!

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)