Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De ware godsvrucht tot de heilige Maagd is belangeloos

  1. Tenslotte is de ware godsvrucht tot de heilige Maagd belangeloos: onder haar invloed zoekt men niet zichzelf, maar God alleen in zijn heilige moeder. Een echte Mariavereerder dient deze verheven koningin niet uit baatzucht of eigenbelang, niet voor zijn tijdelijk of eeuwig, zijn lichamelijk of geestelijk welzijn, maar uitsluitend, omdat zij waardig is gediend te worden, en God alleen in haar. Hij bemint Maria niet zozeer om de gunsten, die hij van haar ontvangt of verwacht, maar om haar eigen beminnelijkheid. Vandaar dat hij haar even trouw bemint en dient in tegenzin en dorheid als in gevoelige vertroosting en vurigheid. Hij heeft haar evenzeer lief op Calvarië als op de bruiloft van Kana. Met welk een welgevallen en waardering rusten de ogen van God en van zijn heilige Moeder op een vereerder, die aldus de heilige Maagd dient zonder de minste zelfzucht! Maar zelden treft men tegenwoordig zo iemand aan! Juist om te zorgen, dat er voortaan meer dergelijke vereerders komen, ben ik begonnen op schrift te stellen wat ik in mijn missies gedurende vele jaren, bij predikaties en afzonderlijke gesprekken, heb onderwezen.

Over de Volmaakte Godsvrucht – Abonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)