Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De wil van God

252. Maandag na de Zevende Zondag na Pinksteren

„Niet ieder dit tot Mij zegt: „Heer, Heer” , zal ingaan in het rijk der hemelen maar die de wil doet van mijn Vader in de hemelen” ( Mt. 7, 21 ; evangelie van de Zondag)

Het is een fout van ons al te menselijk denken dat wij de onderwerping van onszelf aan de goddelijke wil zien als een beperking van onze vrijheid. In een zo volkomen mogelijke vereenzelviging van ons begeren met het welbehagen Gods vinden wij niet alleen de bron der heiligheid, maar ook een ware en onbelemmerde vrijheid: vrijheid van zonde en egoïsme, onafhankelijkheid van de onrust van vrees en hoop en verlangen, voorzover deze het deel van een sterfelijke mens kan zijn. De overweging van de eigenschappen van Gods wil zal ons van deze waarheid dieper overtuigen.

1. Gods wil is almachtig , soeverein, vrij. „Gij zijt Heer van het heelal en niemand kan U weerstreven” ( Ester 13, 11 ). „Bij God is niets onmogelijk” ( Lk. 1, 37 ). „Bij de mensen is dit onmogelijk, maar niet bij God; bij God immers is alles mogelijk” ( Mk. 10, 27 ). Door de volmaakte vereniging met Gods wil deelt de christen in die almacht, staat zij hem om zo te zeggen in Gods vaderlijke voorzienigheid ten dienste. „Het evenwicht van de ziel die God verloren heeft, spot met alle geschapen macht. Zij is het middelpunt van het heelal, het centrum waar alle krachtlijnen der voorzienigheid te samen komen. Enerzijds was zij afhankelijk van omstandigheden en gebeurtenissen, maar thans schijnt alles haar te dienen en te gehoorzamen” „Vele zijn de rampen van de gerechte, maar van alle bevrijdt hem de Heer. Hoeder is Hij van al zijn beenderen, niet één er van zal breken!” ( Ps. 33, 20. 21 ).

2. Gods wil wordt bestuurd door een oneindige wijsheid . God weet oneindig beter wat goed voor ons is dan wijzelf, dan alle menselijke wijsheid die Hij te schande maakt. (En wij hebben geen enkele reden onze eigen wijsheid voor beter te achten dan de veel gesmade menselijke wijsheid. God beschaamt niet enkel de „waanwijsheid” , maar ook de zogenaamde echte.) Natuurlijk wil Hij dat wij naar best vermogen ons verstand gebruiken, maar altijd onder het voorbehoud dat Hem het laatste woord toekomt. God kan ook met kromme letters recht schrijven, zegt een Portugees spreekwoord. De dwaasheid van het Kruis is de hoogste wijsheid. God bereikt zijn doel met middelen die menselijkerwijze beschouwd onbruikbaar zijn. Het is daarom dat mislukking, vernedering, lijden als kostbare bouwstenen in zijn plan zijn opgenomen, als onmisbare bijdrage voor de oprichting van zijn heerlijke tempel, zo wij slechts ons onderwerpen en geduld hebben.

3. Gods wil is oneindig goed , daar Hij de liefde zelf is. Zijn wil is oneindig beminnelijk, voortvloeiend uit een mateloze goedheid. Hij bemint ons oneindig meer dan wij ons zelf beminnen kúnnen. „Niemand is goed dan God alleen” ( Mk. 10, 18 ). Indien wij maar geloof en vertrouwen bezaten, zo groot als een graankorrel! Indien wij maar eigen inzicht en eigen wil konden opgeven, wanneer God het vraagt! Zo wij ten tijde der beproeving slechts konden geloven: „Zie, nu is het de aangename tijd, nu is het de dag des heils” ( 2 Kor. 6, 2 ). Dan zou het ons niet moeilijk vallen ons lot geheel in handen te stellen van Hem die alles kan en alles weet en alleen het goede wil, wiens welbehagen de enige en overstromende bron is van alle goed, buiten wie voor ons geen geluk voorhanden is. Bidden wij tot de zoete Moeder van alle genaden om de alles overtreffende genade der overgave aan Gods heilige en aanbiddelijke wil.

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)