Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan

  1. Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan en zich met Hem te verenigen. De ‘goddelijke’ Maria is immers de volmaakste en heiligste van alle loutere schepselen. Bovendien heeft Jezus Christus, die toch op volmaakte wijze tot ons gekomen is, geen andere weg gekozen voor zijn grote en wonderlijke reis. De Allerhoogste, de Onvatbare, de, Ongenaakbare, Hij die Is, wilde komen tot ons, nietige aardwormen, die niets zijn. Hoe is dat geschied? De Allerhoogste is op volmaakte en goddelijke wijze tot ons neergedaald: door de ootmoedige Maria. Daarbij verloor Hij niets van zijn godheid en heiligheid. De allerkleinsten moeten door Maria, op volmaakte en goddelijke wijze opstijgen tot de Allerhoogste. Dan hebben zij niets te vrezen. De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten omvatten en omsluiten, zonder iets van zijn onmetelijkheid prijs te geven. Wij ook moeten ons door de kleine Maria helemaal laten omsluiten en geleiden, zonder enig voorbehoud. De Ongenaakbare is ons nabij gekomen: door Maria heeft Hij zich innig, volmaakt en zelfs persoonlijk met onze mensheid verenigd. Toch ging daarmee niets van zijn Majesteit verloren. Ook wij moeten door Maria tot God naderen en ons volledig en innig met Zijne Majesteit verenigen zonder vrees verstoten te worden. Tenslotte: namelijk Hij die Is, wilde komen tot hetgeen niet is, opdat hetgeen niet is, God zou worden ofwel hij die is. God heeft dit op de meest voortreffelijke manier gedaan, namelijk door zich geheel aan de jeugdige Maagd Maria over te geven en te onderwerpen. Toch hield Hij in de tijd niet op te zijn: Hij die Is van alle eeuwigheid. Evenzo kunnen wij, ondanks onze nietswaardigheid, met de hulp van Maria gelijkvormig worden aan God: door de genade en de glorie. Wij dienen daartoe onszelf zo volmaakt en volledig aan haar over te leveren, dat wij uit onszelf niets meer zijn, maar alles in Maria. Geen gevaar voor vergissing.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)