Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Deze godsvrucht bestaat in een volmaakte toewijding aan Jezus door Maria

Onze hele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig worden, ons met Hem verenigen en aan Hem toegewijd zijn. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest op Jezus Christus doet gelijken, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu, er is geen schepsel te vinden, dat zo volmaakt op Jezus Christus gelijkt als Maria, zodat ook geen enkele devotie een ziel meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, zijn heilige Moeder. Hoe meer dus een ziel aan Maria is toegewijd, hoe inniger zij ook aan Jezus Christus toebehoort. De volmaakte toewijding aan Jezus Christus is bijgevolg niets anders dan een volmaakte en volledige toewijding van zichzelf aan de allerheiligste Maagd. En dit is juist de devotie, die ik verkondig. Anders gezegd: het is de volmaakte hernieuwing van beloften en voornemens van het heilig doopsel.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)