Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Deze godsvrucht is een volmaakte hernieuwing der doopbeloften

Zoals ik reeds opmerkte, kan men deze devotie heel gevoeglijk een volmaakte hernieuwing van de beloften en voornemens van het heilig doopsel noemen.

Vóór zijn doopsel immers was iedere christen een slaaf van de duivel: deze hield hem in zijn bezit. Bij het doopsel echter heeft hij, ofwel persoonlijk ofwel bij monde van peter en meter, plechtig verzaakt aan Satan, aan zijn verlokkingen en zijn werken; heeft hij Jezus Christus tot zijn Meester en absolute Heer gekozen, om als liefdeslaaf van Hem afhankelijk te zijn. Welnu, door deze godsvrucht doet men precies hetzelfde: volgens de duidelijke formulering van de toewijding verzaakt men aan de duivel, aan de wereld, aan de zonde en aan zichzelf en levert men zich totaal over aan Jezus Christus door de handen van Maria. Er gebeurt nu zelfs meer dan bij het doopsel; dan immers spreekt men gewoonlijk door de mond van een ander, namelijk van peter en meter; de overgave aan Jezus Christus geschiedt slechts door middel van gevolmachtigden. Maar in deze devotie handelt men persoonlijk, vrijwillig en met kennis van zaken. Bij het doopsel geven we ons ook niet door de handen van Maria aan Jezus Christus, tenminste niet uitdrukkelijk. Ook staan wij Jezus Christus niet de waarde van onze goede werken af; na het doopsel blijven wij geheel vrij om ze op wie ook toe te passen of zelf te behouden. Door deze devotie echter geven we ons uitdrukkelijk door de handen van Maria aan de Heer en staan hem de waarde van al onze handelingen af.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)