Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Dienaren van Maria donderen tegen de zonde en toornen tegen de wereld

Donderende wolken zullen het zijn; de minste ademtocht van de heilige Geest is al voldoende om hen in beweging te zetten. Nergens blijven zij hangen in verwondering of bekommernis, maar overal doen zij de regen neerdalen van het woord van God en het eeuwige leven. Donderen zullen zij tegen de zonde en toornen tegen de wereld. De duivel en zijn trawanten zullen zij verslaan; en allen tot wie de Allerhoogste hen zendt, zullen zij doorboren met het tweesnijdend zwaard van Gods woord, ten leven of ten dode.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)