Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Dienaren van Maria prediken de enge weg van God volgens de zuivere waarheid van het evangelie, en niet volgens de princiepen van de wereld

In één woord, het zullen waarachtige leerlingen van Jezus Christus zijn. In navolging van zijn armoede, nederigheid, wereldverachting en liefde zullen zij de enge weg van God prediken volgens de zuivere waarheid van het evangelie, en niet volgens de princiepen van de wereld. Dan gaan zij onafhankelijk te werk, zonder aanzien des persoons en zonder enige sterveling te ontzien, te aanhoren of te vrezen, al is hij nog zo machtig. Hun mond zal zich bedienen van het tweesnijdend zwaard van het woord van God. Hun schouders zullen de bebloede standaard torsen van het Kruis. Hun rechterhand zal het kruisbeeld dragen en hun linkerhand de rozenkrans. Hun harten zullen vol zijn van de heilige namen van Jezus en Maria, en hun hele houding zal een weerspiegeling zijn van de zelfbeheersing en versterving van Jezus Christus.

Dat zijn dus de grote mannen die zullen opstaan! Maar Maria zal hen vormen op het bevel van de Allerhoogste, om zijn heerschappij uit te breiden over de goddelozen, heidenen en mohammedanen. Wanneer en hoe! Dat weet alleen God. Wij kunnen slechts zwijgend afwachten en biddend verzuchten: exspectans exspectavi.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)