Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Een inwendige en volmaakte devotie om even volkomen van Jezus Christus te zijn

Tenslotte, God wil, dat zijn heilige Moeder nu meer dan ooit tevoren gekend, bemind en geëerd wordt. Welnu dit zal ongetwijfeld gebeuren, wanneer de uitverkorenen, door de genade en de verlichting van de heilige Geest, zich de inwendige en volmaakte devotie zullen eigen maken, die ik hun later zal uitleggen. Dan zullen zij, altijd binnen de grenzen van het geloof, met grote duidelijkheid de schitterende Sterre der Zee aanschouwen en onder haar leiding, ondanks stormen en zeerovers, in veilige haven belanden. Dan zullen zij inzien, hoe verheven die vorstin wel is, en zich totaal aan haar dienst wijden als onderdanen en liefdeslaven. Zij zullen de zachte goedheid van haar moederhart ondervinden en haar als veelgeliefde kinderen innig liefhebben. Het zal hun duidelijk worden hoe barmhartig zij is en hoezeer ze haar hulp nodig hebben; daarom zullen zij in alles tot haar hun toevlucht nemen als tot hun geliefde middelares en voorspreekster bij Jezus Christus. Zij zullen beseffen dat zij de zekerste, gemakkelijkste, kortste, volmaakste weg is om tot Jezus Christus te gaan. Met ziel en lichaam zullen zij zich geheel en al aan haar overgeven, om even volkomen van Jezus Christus te zijn.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)