Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Gij zijt geheel schoon

9. Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd 1)

„In het hooglied zingt men over haar: „Omheinde hof, verzegelde bron, uw gaven zijn een paradijs.” Waarlijk, een lusthof is zij, waarin alle bloemen bloeien en alle geuren van deugden waaien, en zó omheind, dat hij door geen arglistig bedrog geschonden of geschaad kan worden. Een bron verzegeld met het zegel der ganse Drieëenheid” ( Sint Hieronymus ; vijfde les der metten).

1. Heden vieren wij het geloofsgeheim van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, die haar eerste voorrecht was in tijdsorde en de grondslag van haar volkomen zondeloosheid en heiligheid. Met de Kerk zingen wij heden de Bruid van de Heilige Geest toe: „Geheel schoon zijt gij en geen vlek is in u” . Dit voorrecht betekent immers dat zij de vloek der erfzonde niet heeft gekend en vanaf het eerste ogenblik van haar bestaan geheel vrij was van elke zondesmet. Op haar zijn Sint Paulus ' woorden in volle werkelijkheid van toepassing: „dood aan de zonde, levend voor God in Christus Jezus, onze Heer” ( Rom. 6, 11 ). Door het voorrecht der Onbevlekte Ontvangenis was haar ziel altijd geheel geopend voor Gods genadewerking die noch in haar natuur noch in haar wil enige belemmering vond. Als een kristallen glas was zij, dat geheel doorzichtig is voor fonkelend zonlicht, een volkomen spiegel der Godheid zonder de geringste vlek, die de glans zou verminderen. Want in ons ontmoet Gods genade veel weerstanden: de erfzonde, de persoonlijke zonden, de sporen daarvan ook nadat zij zijn vergeven, het verborgen egoïsme en vele andere belemmeringen die eerst in het vagevuur geheel zullen worden weggenomen. Maar Maria’s ziel was als een gaaf en soepel snareninstrument waardoor de adem van Gods Geest kon spelen om er een hemelse muziek aan te ontlokken. In haar vond Gods oneindige liefde niet de geringste weerstand, maar alleen een volkomen ontvankelijkheid en overgave, door zijn macht geschapen. Bruid van de Heilige Geest, was zij een gesloten tuin, een lusthof voor God, een geestelijk paradijs. De Kerkvaders putten zich uit in vergelijkingen en beelden om enige uitdrukking te geven aan deze wonderbare, bovennatuurlijke schoonheid.

2. Dit voorrecht is, zoals alle privileges der heilige Maagd, geordend tot en ondergeschikt aan haar goddelijk Moederschap , opdat zij de waardige Moeder zou zijn van Gods Zoon. Dat is haar gloriekroon waarin alle andere genaden pronken als edelstenen. Dat was haar grote roeping waartoe al het andere dient of waaruit het voortvloeit: haar onbevlekte ontvangenis, haar zondeloosheid, haar eeuwigdurende maagdelijkheid, haar opneming ten hemel. Hoe kon de Moeder van de Verlosser ook maar één ogenblik onder de macht staan van satan, en onderworpen zijn aan de zonde? Hoe moest dat lichaam waaruit Jezus zou geboren worden, in alle opzichten onbesmet zijn! Hoe moest die ziel die één zou zijn met Hem als geen andere, vanaf het begin zijn geheiligd met volheid en genade! Laten wij met bewondering en vreugde deze schoonheid en glorie beschouwen. Gaudeamus omnes in Domino …

3. Want God heeft Maria deze verheven voorrechten ook geschonken om ons . Bij de bewondering moet zich dankbaarheid voegen. Evenzeer als Jezus mens geworden is om ons, evenzeer is zijn Moeder de onze geworden. Zij die naar het vlees Moeder werd van het Hoofd, werd naar de geest Moeder van alle ledematen. „Wie Mij vindt, vindt het leven en heil bij de Heer” ( Prov. 8, 35 ; epistel). Een moeder is toch allereerst moeder, omdat zij het leven schenkt. De genade is het leven der ziel. Jezus' genaden gaan door Maria’s hand. Wat is „natuurlijker” dan dat wij haar kinderen willen zijn, dat wij haar blij en vertrouwvol als onze Moeder erkennen? Zo willen wij onze toewijding aan Maria zien en beleven. Vrijwillig en van harte vertrouwen wij ons aan haar toe, voorzeker ook voor alle tijdelijke nood, maar bovenal voor het geestelijke en hemelse, opdat zij onze zielen zuiveren moge en ons iets mededelen van haar onvergelijkelijke reinheid. Goedertieren, getrouwe en machtige Maagd, bid voor uw kinderen.

Willem Grosssouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)