Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Het teken aan de hemel

278. Zaterdag na de Tiende Zondag na Pinksteren

Onze godsvrucht tot de heilige Maagd en Moeder Gods Maria is niet zelden te menselijk, te weinig gebaseerd op het geloof, niet voldoende doordrongen van de verheven geestelijke werkelijkheid waarin zij door Gods eeuwig raadsbesluit werd geplaatst. God heeft ons immers geopenbaard dat zij in de orde der verlossing en der genade onder Christus en met Hem een geheel enige plaats inneemt. Het is waar dat een zuiver historische en letterlijke bijbelverklaring ons niet tot dit diepere inzicht in Maria’s waardigheid en zending zal brengen (ofschoon deze ongetwijfeld kostbare aanknopingspunten biedt voor de kerkelijke leer), maar de katholiek beperkt zich niet tot zulk een eng menselijke opvatting van het heilige boek. Hij wil de Schrift verstaan zoals de kerkvaders haar hebben verstaan en zoals de Kerk haar leest. Van alle eeuwigheid heeft de onuitsprekelijke God, zo verklaart Pius IX , in het raadsbesluit waarmee Hij de menswording van zijn enige Zoon heeft gewild tot redding van het verloren geslacht van Adam , ook de Moeder uitverkoren waaruit Hij in de zalige volheid der tijden geboren zou worden. Zij is in waarheid de Vrouwe wier Zaad de kop van de slang heeft verpletterd. Zij is beeld en moeder tevens van de Kerk, die, één met Christus haar Zoon, op aarde de smartelijke strijd voert tegen de draak. „Toen verscheen er een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en in haar barensnood” ( Openb.12, 1. 2 ). Haar onbevlekte reinheid, vrij gebleven van elke besmetting met het kwaad, zondert haar af van het menselijk geslacht en werd door God gewild opdat zij niet enkel in natuurlijke zin moeder van de Verlosser zou zijn, maar een moeder Hem waardig , waarlijk Theokotos , Moeder Gods. Daar is zij voor ons, mensen, een hemels teken waarnaar wij te midden van onze aardse ellende, vol vertrouwen de ogen op mogen slaan. Hemels teken blijft zij ook in deze tijden, nu de Geest Gods sterker dan ooit in de Kerk het besef doet leven van haar geheel enige en uitzonderlijke heerlijkheid.

2. Waardige Moeder van de Zaligmaker, is zij in haar verheerlijking middelares der genade, mild en vorstelijk. Moeder blijft zij van Christus. Zo is de orde door God gesteld en door God ons geopenbaard. Die godsvrucht is de ware die zich zo zuiver mogelijk laat leiden door het geloof, die de door God gewilde werkelijkheid zo volmaakt mogelijk erkent. Ware godsvrucht tot de heilige Maagd is daarom onbestaanbaar zonder het inzicht dat zijzelf en al haar voorrechten beschouwd moeten worden in betrekking tot Christus en de Kerk, dat zij geen andere reden van bestaan heeft dan te zijn en te blijven Moeder van Jezus. Haar voorspraak en bemiddeling kunnen slechts strekken tot de glorie van haar Zoon, tot de zuiverheid van zijn Bruid, tot het leven van Jezus in onze zielen. Hieruit volgt niet dat wij haar niet mogen aanroepen voor tijdelijke zaken, maar wel is het zeker dat zij die dingen slechts kan zien in verband met het enig noodzakelijke. En zonder twijfel is zij, onze geestelijke moeder, oneindig meer bedacht dan wijzelf op de groei van Jezus' leven in ons. Ware godsvrucht tot haar is het derhalve de Moeder Gods zo innig mogelijk te betrekken in onze strijd om de christelijke heiligheid, in ons pogen op Christus te gelijken. De gelijkvormigheid met de Heer, de geboorte van het Woord in onze ziel gaat haar meer ter harte dan wij denken kunnen. Als reeds Sint Paulus kon schrijven dat hij voor zijn christenen barensweeën leed opdat Christus in hen zou worden gevormd ( Gal.4, 19 ), hoe zal het ons dan verwonderen dat de Openbaring spreekt van de kreten der Vrouwe in haar nood? Zoals Jezus lijdt in zijn mystiek Lichaam tot het einde der tijden, zo duren de weeën der Moedermaagd totdat de mannenmaat van Christus' volwassenheid wordt bereikt en voltooid in de heerlijkheid zonder einde.

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)