Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Hij heeft dus nog één schat, die alles bevat en die niet meer bij hemzelf berust: Maria

Hierdoor groeit er in zijn ziel, als hij tenminste trouw blijft, een diep gevoel van wantrouwen, verachting en haat jegens zichzelf, en van vertrouwen en overgave ten opzichte van de heilige Maagd, zijn goede Meesteres. Hij steunt niet meer, zoals vroeger, op zijn eigen gesteltenissen, bedoelingen, verdiensten, deugden en goede werken, want deze heeft hij door zijn goede Moeder volledig afgestaan aan Jezus Christus. Hij heeft dus nog één schat, die alles bevat en die niet meer bij hemzelf berust: Maria.

Aldus nadert hij de Heer zonder vrees of angstvalligheid en bidt hij met veel vertrouwen. Ook kan hij zich volledig verenigen met de gevoelens van de vrome en geleerde abt Rupertus, wanneer deze, met een toespeling op de overwinning van Jakob op de engel, deze welgekozen woorden richt tot de allerheiligste Maagd: 0 Maria, mijn Vorstin, onbevlekte Moeder van een Godmens, Jezus Christus, ik zou met die man, het goddelijk Woord, willen strijden: niet met mijn verdiensten gewapend, maar met de uwe: 0 domina, Dei genitrix, Maria, et incorrupta mater Dei et hominis, non meis, sed tuis armatus meritis, cum isto viro, scilicet verbo Dei, luctari cupio.

Hoe machtig en sterk voor het aanschijn van Jezus Christus is hij, die gewapend is met de verdiensten en de voorspraak van de waardige Godsmoeder. Zij immers, zegt de heilige Augustinus, heeft door haar liefde de Almachtige overwonnen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)