Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


In deze laatste tijden zal Maria's barmhartigheid nodig zijn, om de zondaars en afgedwaalden, die zich zullen bekeren en tot de katholieke kerk terugkeren, liefdevol terug te voeren en op te nemen

God wil dus bij het einde van de tijden Maria, het meesterstuk van zijn handen, aan iedereen bekend maken en openbaren, en wel om de volgende redenen:

  1. diep ootmoedig als zij was, heeft zij zich op deze wereld altijd verborgen en tot in het stof vernederd. Zij had van God, zijn apostelen en evangelisten verkregen, dat zij niet zou worden bekend gemaakt.

  2. Omdat zij op aarde het meesterstuk is geweest van Gods genade, en het nu in de hemel is van zijn glorie, wil de Heer door alle levenden in deze wereld daarvoor geprezen en verheerlijkt worden.

  3. Zij is de dageraad, die de zon van gerechtigheid, Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt. Zij moet dus eerst verschijnen en opgemerkt worden, om aldus de openbaring van Jezus Christus mogelijk te maken.

  4. Zij is de weg waarlangs Jezus Christus de eerste keer tot ons is gekomen. Daarom zal zij het ook zijn bij de tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.

  5. Zij is het veilige middel, de rechte en smetteloze weg om naar Jezus Christus te gaan en Hem volmaakt te ontmoeten. Daarom zullen allen, die tot buitengewone heiligheid geroepen zijn, van dit middel gebruik moeten maken. Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Maar om Maria te vinden, zal men haar toch eerst moeten zoeken, en dit zoeken veronderstelt weer, dat men haar kent; want niemand zal zoeken of verlangen naar iets wat hij niet kent. Het is dus volstrekt nodig, dat Maria meer dan ooit bekendheid zal verwerven; en dit tot meerdere kennis en glorie van de allerheiligste Drieëenheid.

  6. In deze laatste tijden moet Maria meer dan ooit opvallen door barmhartigheid, macht en genade. Haar barmhartigheid zal nodig zijn, om de zondaars en afgedwaalden, die zich zullen bekeren en tot de katholieke kerk terugkeren, liefdevol terug te voeren en op te nemen. Haar macht zal aangewend moeten worden tegen Gods vijanden: heidenen, schismatieken, mohammedanen, joden en verstokte goddelozen, die zich hevig zullen verzetten en met mooie woorden en dreigementen zullen trachten al hun tegenstanders te verleiden en ten val te brengen. Tenslotte moet zij schitteren door genaden en de dappere soldaten en trouwe dienaren van Jezus Christus bij hun strijd voor zijn belangen aanmoedigen en ondersteunen.

  7. Gedurende die laatste tijden vooral zal Maria vreeswekkend moeten zijn voor de duivel en zijn trawanten, als een leger in slagorde; want de duivel, wel wetend, dat zijn tijd nu beperkter is dan ooit om de zielen in het verderf te storten, verdubbelt zijn pogingen en aanvallen dagelijks. Weldra zal hij wrede vervolgingen verwekken en gevaarlijke hinderlagen leggen tegen de trouwe dienaren en waarachtige kinderen van Maria; met hen immers heeft hij meer moeite dan met anderen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)