Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Laat onze godsvrucht tot Maria niet gerekend moeten worden tot die van de onechte vereerders

We mogen er dus wel voor oppassen, dat onze godsvrucht tot Maria niet gerekend moet worden tot die van de onechte vereerders: de kritikasters die niets geloven en op alles iets aan te merken hebben; de angstvalligen, die uit eerbied voor Jezus Christus bang zijn, dat ze de heilige Maagd te veel vereren; de oppervlakkigen wier hele godsvrucht uit louter uitwendige praktijken bestaat; de vermetelen, die devotie tot de heilige Maagd voorwenden en tegelijk wegzinken in hun zonden; de wispelturigen, die in hun lichtzinnigheid telkens weer van oefening veranderen of ze bij de minste bekoring laten varen; de schijnheiligen, die lid worden van broederschappen van de heilige Maagd of er het insigne van dragen om voor deugdzaam door te gaan; tenslotte de baatzuchtigen, die alleen maar tot de heilige Maagd bidden om van hun kwalen bevrijd te worden of tijdelijke goederen te verwerven.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)