Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Maar hebben wij geen tussenpersoon nodig bij de middelaar?

Maar hebben wij geen tussenpersoon nodig bij de middelaar? Zijn wij zuiver genoeg, om ons rechtstreeks en op eigen kracht met Hem te verenigen? Hij is toch God, in alles gelijk aan zijn Vader; dus ook de Allerheiligste, die wij evenveel eerbied verschuldigd zijn. Indien Hij ook al, uit oneindige liefde, als middelaar voor ons borg heeft willen staan bij God, zijn Vader om zijn toorn te kalmeren en onze schuld af te doen, dan is dat nog geen reden om zijn verheven heiligheid met minder eerbied en ontzag te bejegenen. Laten wij dus met de heilige Bernardus zonder aarzelen erkennen, dat wij nog een tussenpersoon nodig hebben bij de middelaar zelf; en dat niemand zo geschikt is voor deze liefdedienst als de ‘goddelijke’ Maria. Door haar immers is Jezus Christus tot ons gekomen; door haar ook moeten wij tot Hem gaan. Indien wij niet rechtstreeks tot Jezus Christus, die God is, durven te naderen uit ontzag voor zijn oneindige grootheid of uit schaamte voor onze nietigheid en zonden, laten we dan gerust de hulp en voorspraak inroepen van onze Moeder Maria. Zij is goed en teder, niet streng of weigerachtig. Zij is niet zo verheven, dat zij ons verblindt met haar schittering. In haar zien wij onze eigen louter menselijke natuur. Zij is niet de zon, die met haar felle straling onze zwakke ogen pijn doet, maar de schone en zachte maan, die haar licht van de zon ontvangt en het zodanig tempert, dat het niet te sterk is voor ons beperkt vermogen. Zij is zo liefdevol: zij zal nooit iemand afwijzen, die haar voorspraak inroept, al is hij nog zulk een groot zondaar. De heiligen zeggen immers, dat men nog nooit, zolang de wereld bestaat, heeft horen beweren, dat iemand die met vertrouwen en volharding tot de heilige Maagd zijn toevlucht had genomen, door haar verstoten werd.

Zij is zo machtig, dat zij nog nooit een weigering heeft gekregen op haar gebeden: zij hoeft maar met haar verzoek voor haar Zoon te verschijnen of dadelijk stemt Hij toe, dadelijk verhoort Hij haar gebed. Hij kan nu eenmaal nooit aan het smeken van zijn zeer heilige Moeder weerstaan, als Hij denkt aan de borsten, die Hem gevoed hebben en aan de schoot, die Hem gedragen heeft.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)