Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Men was vergeten of besefte niet meer, wat men in het heilig doopsel op zich had genomen

Vandaar dan ook, dat het concilie van Sens, op last van Lodewijk de Vrome bijeengeroepen om de grote afdwalingen onder de christenen tegen te gaan, als zijn oordeel te kennen gaf, dat de voornaamste oorzaak van dit zedenbederf hierin gezocht moest worden: men was vergeten of besefte niet meer, wat men in het heilig doopsel op zich had genomen. En deze kerkvergadering wist geen beter middel om aan dat groot kwaad een einde te maken, dan de christenen aan te sporen de beloften en voornemens van hun heilig doopsel te hernieuwen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)