Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Mijn Heer en mijn god

160. Beloken Pasen

Nu de dopelingen weer het gewone leven ingaan, hebben zij meer dan ooit het geloof van node als het wapen om de wereld te overwinnen. Epistel en evangelie spreken daar beide van. Het evangelie bevat de door Johannes zo schoon getekende scène van „de ongelovige Thomas” ( Joh. 20, 24-29 ). Toen Jezus de eerste keer, op paasavond, aan de gezamenlijke apostelen verscheen en hun zijn wonden toonde, was Thomas niet aanwezig. Als zij hem triomfantelijk verhalen: „Wij hebben de Heer gezien” , gelooft hij het niet. „Als ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie en mijn vinger niet leg in de plaats van de nagelen en mijn hand niet in zijn zijde steek (de lange opsomming is bijna brutaal realistisch), geloof ik het niet.” Hij wil feiten! Hij zal zich niet laten vangen zoals die lichtgelovige vrouwen en ook de andere apostelen. Maar een week later, als ook Thomas aanwezig is, verschijnt Jezus hun opnieuw. En Hij sprak tot hem: „Leg uw vinger hier en bezie mijn handen; steek uw hand uit en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig” . De goddelijke Meester weet alles. Hij kent de buitensporige voorwaarden die de twijfelaar had gesteld en Hij gewaardigt zich hem tegemoet te komen, want Hij kent tevens het edelmoedige hart van hem die gezegd had: „Laten ook wij gaan om met Hem te sterven” ( Joh. 11, 16 ). Hij nodigt hem uit zijn wonden te betasten. Maar het is al niet meer nodig. Getroffen door zoveel goedheid en ter aarde geworpen door de goddelijke alwetendheid roept de apostel uit: „Mijn Heer en mijn God!” De ongelovige Thomas legt de schoonste geloofsbelijdenis af die wij in de evangeliën lezen.

1. Het is ook voor ons de schone en krachtige geloofsbelijdenis die ons aanzet tot alle goede werk van deugd en alle dienst aan de heilige Kerk. Christus is de volstrekte Heer en Meester, omdat Hij ons door zijn bloed heeft vrijgekocht, omdat Hij door zijn verrijzenis en hemelvaart verheerlijkt is en door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Hij is het hoofd van de Kerk, zijn lichaam, gesticht tot volheid van heil voor de hele mensheid. Hij is de Zoon Gods, het Woord dat eeuwig bij de Vader is, door wie alles gemaakt is wat bestaat. In Hem is licht en leven. Hij is de weg en de waarheid, middelaar en einddoel, voorbeeld en zaligmaker. Door Hem heeft God zich geopenbaard: niemand komt tot de Vader tenzij door Hem. In Hem geloven betekent: hoop, zekerheid, liefde, overgave van heel ons zelf.

2. De gelukzalige eeuwigheid zal niets anders zijn dan een sprakeloos zeggen: „Mijn Heer is mijn God” , het „zien van God zoals Hij is” , het „zijn met Christus” , een aanschouwing van het wezen Gods in volmaakte liefde en volmaakte vreugde. Die zaligheid zal zo groot zijn dat ze om zo te zeggen niet eens bemerkt wordt; wij zullen immers één met haar zijn geworden. De meest rechtstreekse voorbereiding op het hemelse geluk bestaat derhalve in het gebed des geloofs dat zegt: „Mijn Heer en mijn God” , — en daarin liefdevol berust. Dat is het eeuwige leven op aarde begonnen. Weliswaar bestaat er een groot verschil in de wijze waarop dit leven nu en later door ons wordt ervaren; de duisternis van het geloof belet hier het volmaakte geluk. Doch het is in wezen dezelfde godsgave; alleen bezitten we hier het goddelijk leven slechts in de kiem en nog verborgen: „nog is niet openbaar geworden wat wij zullen zijn” ( 1 Joh. 3, 2 ). — Welk een kracht en welk een vrede zullen zij ondervinden die God aldus zoeken in het zuivere geloof: een ware paasvreugde, voorsmaak van de hemelse vreugde! „Zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God zien” ( Mt. 5, 8 ). Verwijder uit uw hart de zonde en de gehechtheid aan de zonde, onderwerp het naar best vermogen aan Gods heilige wil. Maar ook: breng het tot rust in God, durf het over te geven aan een liefdevolle en enkelvoudige beschouwing van Hem alleen. Vergeet de veelheid der tijdelijke dingen en uzelf voor Hem en begrijp dat dit gebed niet enkel vrucht der heiligheid is, maar ook weg tot heiligheid.

Willem Grossouw

Over Innerlijk Leven - Abonneren per email (dagelijks van 30/11/2014 tot 29/11/2015)