Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Zelfs onder engelen werd de vraag gesteld

En God heeft haar gebeden om een leven in verborgenheid, armoede en vernedering, willen verhoren. Hij heeft Maria in haar ontvangenis en geboorte, haar leven en haar mysteries, haar verrijzenis en Tenhemelopneming voor bijna alle mensen verborgen willen houden. Zelfs haar eigen ouders beseften niet wie zij was, en onder de engelen werd meermalen de vraag gesteld: Quae est ista: Wie is toch deze vrouw? De Allerhoogste had hun immers Maria niet geopenbaard. Iets had Hij wel ontsluierd, maar oneindig meer bleef voor hun ogen verborgen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)