Maand: januari 2020

Deze grote heiligen zullen worden uitgekozen om het hoofd te bieden aan Gods vijanden

Deze grote heiligen, van genade en ijver vervuld, zullen worden uitgekozen om het hoofd te bieden aan Gods vijanden, die dan van alle kanten komen aanrazen. Zij zullen een bijzondere verering hebben voor de heilige Maagd, met haar inzichten verlicht, met haar moedermelk gevoed en door haar geest geleid worden. Zij zal hen beschutten en beschermen, zodat het hun mogelijk zal zijn met één hand te strijden en met de andere op te bouwen. Enerzijds immers zal hun optreden gericht zijn tegen ketters, schismatieken, heidenen en goddelozen, om hun valse leerstellingen en scheuringen, hun afgodsdienst en zondige praktijken te bekampen, omver te werpen en uit te roeien; anderzijds zullen zij de tempel van de ware Salomo en de mystieke Stad van God opbouwen: de allerheiligste Maagd Maria, door de kerkvaders Tempel van Salomo en Stad van God genoemd. Door woord en voorbeeld zullen zij iedereen tot een waarachtige Mariadevotie brengen, wat hun weliswaar veel vijanden zal bezorgen, maar ook veel glorievolle overwinningen voor God alleen. Aldus heeft God het aan de heilige Vincentius Ferrerius, de grote apostel van zijn tijd, geopenbaard; met grote duidelijkheid heeft hij het in een van zijn geschriften vermeld. Men zou zeggen dat ook de heilige Geest dit voorspeld heeft, namelijk in Psalm 58:

Et scient quia Deus dominabitur Jacob et finium terrae; convertentur ad vesperam et famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem: De Heer zal heersen over Jakob en de hele aarde; tegen de avond zullen zij tot inkeer komen, honger lijden als honden en rondom de stad zwerven om iets te eten te vinden. Die stad is de allerheiligste Maagd, door de heilige Geest Stad en Verblijf van God genoemd. Op het einde van de wereld zullen de zoekende mensen om haar heen dwalen, zij zullen zich bekeren en de allerheiligste Maagd zal hun honger naar gerechtigheid verzadigen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

De Allerhoogste zal immers met zijn heilige Moeder grote heiligen moeten verwekken

Zoëven zei ik, dat dit alles vooral op het einde van de wereld zal plaatsgrijpen, en wel spoedig. De Allerhoogste zal immers met zijn heilige Moeder grote heiligen moeten verwekken, die het merendeel van de anderen in heiligheid zullen overtreffen, zoals de forse ceders van de Libanon uitsteken boven lage heesters. Aldus werd geopenbaard aan een vrome ziel, wier leven door De Renty is opgetekend.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

“Alle rijken van het volk zullen om uw gunst bidden”

Alle rijken van het volk, om een schriftuurwoord te bezigen zoals het door de heilige Bernardus wordt verklaard, alle rijken van het volk zullen om uw gunst bidden, van eeuw tot eeuw en vooral op het einde van de wereld. Dit wil zeggen: de grootste heiligen, zij die, het rijkst zijn aan genaden en deugden, zullen de allerheiligste Maagd met de meeste volharding aanroepen, haar steeds voor ogen houden als het volmaakte toonbeeld, dat zij moeten navolgen en als de machtige steun die hen zal bijstaan.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Alleen Maria laat de arme kinderen van de ontrouwe Eva het aardse paradijs binnengaan

Niemand anders dan Maria heeft van God de sleutels gekregen, die toegang geven tot de wijnkelders van de goddelijke liefde. Zij alleen werd in staat gesteld om de meest verheven en mystieke wegen van de heiligheid te betreden en aan anderen aan te duiden. Alleen Maria laat de arme kinderen van de ontrouwe Eva het aardse paradijs binnengaan. Daar kunnen zij dan aangenaam wandelen met God en er zich veilig verbergen voor hun vijanden. Zij kunnen er zich heerlijk te goed doen aan de vruchten van de boom van het leven en van de kennis van goed en kwaad, zonder dat ze bang behoeven te zijn voor de dood. Met volle teugen mogen zij drinken van het hemelse water uit de lieflijke bron, die overvloedig opwelt. Of liever, zij is zelf het aardse paradijs, die maagdelijke en gezegende grond waarvan het zondig mensenpaar werd verdreven. Zij verleent alleen haar uitverkorenen toegang tot haar binnenste om hen tot heiligen te maken.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

blank

Maria heeft een graad van begenadiging bereikt, die alle maat en begrip te boven gaat

Alleen Maria was het gegeven, zonder hulp van enig ander schepsel, genade te vinden bij God. Alle anderen, die na haar dit geluk deelachtig werden, hadden het enkel aan haar bemiddeling te danken. Zo ook zullen de komende generaties het heil slechts door haar tussenkomst ontvangen. Toen de engel Gabriël haar begroette, was zij vol van genade en op het ogenblik, dat de heilige Geest haar op onbeschrijfelijke wijze overschaduwde, werd zij met boordevolle overvloed vervuld. Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik steeg deze dubbele volheid in haar zo sterk, dat zij een graad van begenadiging heeft bereikt, die alle maat en begrip te boven gaat. Vandaar dat de Allerhoogste haar heeft aangesteld tot enige schatbewaarster en uitdeelster van zijn rijkdommen en genaden. Het hangt van haar af, wie tot de adelstand van het christelijk leven verheven, opgevoed en met genaden verrijkt zal worden, wie de smalle weg ten hemel zal mogen inslaan en ondanks allerlei hindernissen de enge poort van het leven binnentreden. Zij beslist wie de troon, de scepter en de koningskroon ontvangen mag. Jezus is altijd en overal de vrucht en de Zoon van Maria. En Maria blijkt steeds weer de ware boom te zijn, die de levensvrucht draagt, de waarachtige moeder die deze vrucht voortbrengt.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)