De knecht van de honderdman – Bijbeltoneel

Synopsis van de evangeliën volgens
Matteüs 8 en Lucas 6 en 7

4

Jezus, honderdman, ouderlingen, vrienden van de honderdman

2

Menigte, knecht van de honderdman

De bergvlakte. Jezus beëindigt zijn rede.

Jezus

Iedere boom wordt aan zijn vruchten gekend; van doornen plukt men geen vijgen, en van een braambos snijdt men geen druiven. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart; maar de slechte mens brengt uit de slechte schat het slechte voort. Want de mond spreekt, waar het hart vol van is. Waarom noemt gij Mij Heer, Heer; en gij doet niet wat Ik zeg? Wie tot Mij komt en mijn woorden hoort, maar zich er ook naar gedraagt. Ik zal u tonen aan wien hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man, die een huis wilde bouwen, die graven en uitdiepen bleef, en de grondslag legde op de rots. Toen er nu een stortvloed kwam, beukte de stroom tegen dit huis; maar hij kon het niet doen wankelen, want het was stevig gebouwd. Maar wie hoort, en er niet naar handelt, is gelijk aan een man, die een huis zonder grondslag bouwde, boven op de grond. De stroom beukte er tegen aan; het huis viel aanstonds in, en werd geheel verwoest.

Lc 6:44-49

In het huis van de honderdman

Honderdman tot de ouderlingen

Mijn knecht, aan wie ik zeer gehecht ben, is ziek en ligt op sterven. Hij ligt thuis verlamd, en lijdt hevige pijnen. Ik heb horen spreken van Jezus. Ga naar hem toe met het verzoek mijn knecht te komen genezen.

Mt 8:5
Lc 7:2-3

Nabij Kafarnaüm. Jezus wordt gevolgd door een menigte mensen.

Ouderlingen

Heer, de knecht van de honderdman, aan wie hij zeer gehecht is, is ziek en ligt op sterven. Hij ligt thuis verlamd, en lijdt hevige pijnen. Wij verzoeken u, om hem te komen genezen. Hij verdient, dat Gij dit voor hem doet; want hij is ons volk genegen, en heeft voor ons de synagoge gebouwd.

Lc 7:4-5

Nabij het huis van de honderdman.

Vrienden van de honderdman

Heer, de honderdman zendt ons met deze boodschap: Heer, doe geen moeite. Neen, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt. Daarom ook heb ik me zelf niet waardig geacht, om tot U te komen; maar spreek slechts één woord, en mijn knecht zal genezen. Want ook ik ben een man, die zelf onder gezag ben gesteld, en soldaten onder me heb. En tot den een zeg ik: Ga, en hij gaat; en tot den ander: Kom, en hij komt; en tot mijn knecht: Doe dit, en hij doet het.

Lc 7:6-8

Jezus tot de menigte

Voorwaar, Ik zeg u: Zo’n groot geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden. Ik zeg u, dat velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen aanzitten in het rijk der hemelen, met Abraham, Isaäk en Jakob; maar dat de kinderen van het rijk zullen worden uitgeworpen naar buiten, de duisternis in; daar zal geween zijn en gekners der tanden.

Mt 8:10-12

Jezus tot de vrienden

Ga, en zoals hij geloofd heeft, zo geschiede het hem.

Mt 8:13

Verteller

Bij hun terugkomst thuis vinden de vrienden de knecht gezond.

Lc 7:10

A.M.D.G.
www.gelovenleren.net

Download dit toneel of andere toneeltjes in PDF-formaat:

blank

De knecht van de honderdman

Synopsis van het verhaal van de genezing van de knecht van de honderdman in toneelvorm  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *